AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów Wycena na dzień: 29-02-2008

(zł) (%) 1. Portfel inwestycyjny 2 738 383 595,00 98,50 Obligacje, bony i inne papiery 1 776 185 041,73 63,89 wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także kredyty i pożyczki udzielane tym podmiotom Akcje spółek notowanych na 798 145 934,27 28,71 regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Akcje narodowych funduszy 4 405 800,00 0,16 inwestycyjnych Certyfikaty inwestycyjne emitowane 24 621 500,00 0,89 przez fundusze inwestycyjne zamknięte Inne niż zdematerializowane zgodnie 55 896 019,00 2,01 z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "o obrocie instrumentami finansowymi", nie zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne Listy zastawne 30 246 300,00 1,09 Depozyty bankowe i bankowe papiery 48 883 000,00 1,76 wartościowe, w walucie polskiej 2. Środki pieniężne 32 696 577,19 1,18 - na rachunku podstawowym 521,19 0,00 - na rachunkach przeliczeniowych 32 696 056,00 1,18 3. Należności 9 113 856,73 0,33

(zł) (%) 1. Portfel inwestycyjny 2 738 383 595,00 98,50 Obligacje, bony i inne papiery 1 776 185 041,73 63,89 wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także kredyty i pożyczki udzielane tym podmiotom Akcje spółek notowanych na 798 145 934,27 28,71 regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Akcje narodowych funduszy 4 405 800,00 0,16 inwestycyjnych Certyfikaty inwestycyjne emitowane 24 621 500,00 0,89 przez fundusze inwestycyjne zamknięte Inne niż zdematerializowane zgodnie 55 896 019,00 2,01 z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "o obrocie instrumentami finansowymi", nie zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne Listy zastawne 30 246 300,00 1,09 Depozyty bankowe i bankowe papiery 48 883 000,00 1,76 wartościowe, w walucie polskiej 2. Środki pieniężne 32 696 577,19 1,18 - na rachunku podstawowym 521,19 0,00 - na rachunkach przeliczeniowych 32 696 056,00 1,18 3. Należności 9 113 856,73 0,33

Razem aktywa 2 780 194 028,92 100,00

(zł) (%) 1. Portfel inwestycyjny 2 738 383 595,00 98,50 Obligacje, bony i inne papiery 1 776 185 041,73 63,89 wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także kredyty i pożyczki udzielane tym podmiotom Akcje spółek notowanych na 798 145 934,27 28,71 regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Akcje narodowych funduszy 4 405 800,00 0,16 inwestycyjnych Certyfikaty inwestycyjne emitowane 24 621 500,00 0,89 przez fundusze inwestycyjne zamknięte Inne niż zdematerializowane zgodnie 55 896 019,00 2,01 z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "o obrocie instrumentami finansowymi", nie zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne Listy zastawne 30 246 300,00 1,09 Depozyty bankowe i bankowe papiery 48 883 000,00 1,76 wartościowe, w walucie polskiej 2. Środki pieniężne 32 696 577,19 1,18 - na rachunku podstawowym 521,19 0,00 - na rachunkach przeliczeniowych 32 696 056,00 1,18 3. Należności 9 113 856,73 0,33

ShutterStock
Inne / kapitancichocki.pl
kom mra