Według GUS spadła m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 13,7 proc., w produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 12,6 proc., koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 12,1 proc., urządzeń elektrycznych – o 7,7 proc., papieru i wyrobów z papieru – o 4,5 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 3,7 proc., wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 3,2 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 2,7 proc.

Z kolei wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z kwietniem ub. roku, wystąpił w 13 działach, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 14,2 proc., wyrobów z metali – o 6,5 proc., artykułów spożywczych – o 5,4 proc., w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 4,8 proc., w produkcji maszyn i urządzeń – o 3,3 proc.

W stosunku do kwietnia ub. roku wzrost poziomu zrealizowanych robót odnotowano w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty budowlane specjalistyczne – o 14,0 proc. oraz w jednostkach zajmujących się głównie budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 7,8 proc., natomiast spadek produkcji wystąpił w podmiotach specjalizujących się we wznoszeniu budynków – o 5,5 proc. (PAP Biznes)