Radpol 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Radpolu w związku z ofertą publiczną akcji serii E, podała Komisja. "Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez: Radpol SA z siedzibą w Człuchowie, w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E, praw poboru akcji serii E oraz praw do akcji serii E" – czytamy w komunikacie. 

Mercator Medical

Akcjonariusze Mercator Medical zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 1,376 mln zł, tj. 0,13 zł dywidendy na akcję, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło w dniu 30 czerwca 2017 r. uchwałę w sprawie podziału zysku spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2016, w której przeznaczyło kwotę 1 376 583,00 zł na wypłatę dywidendy w wysokości 0,13 zł na jedną akcję" - czytamy w uchwale. Dywidendą objętych jest 10 589 100 akcji spółki. Dzień dywidendy (dzień ustalenia praw do dywidendy) został ustalony na 11 lipca 2017 r., a dzień wypłaty dywidendy na 18 lipca 2017 r.

PHN 

Akcjonariusze Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) zdecydowali o wypłacie 12,16 mln zł dywidendy z zysku za 2016 r., co daje 0,26 zł dywidendy na akcję, wynika z uchwał. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki, na mocy uchwały nr 7 w sprawie podziału zysku za rok 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy przeznaczyło na dywidendę pieniężną dla akcjonariuszy łączną kwotę 12 164 367,80 zł, tj. 0,26 zł na jedną akcję. W dywidendzie uczestniczy 46 786 030 akcji spółki" - czytamy w uchwale. Akcjonariusze ustalili także dzień dywidendy na 16 sierpnia, natomiast termin wypłaty dywidendy na 31 sierpnia 2017 r.  

KGHM Polska Miedź

KGHM Polska Miedź zdecydował o zmianie charakteru finansowania chilijskiej spółki zależnej Sierra Gorda SCM z project finance na formę kredytu korporacyjnego. Dokonane zostaną również zmiany w gwarancjach wystawionych przez partnera inwestycji – Sumitomo – w związku nieosiągnięciem części wcześniej przewidzianych parametrów, podała spółka. >>>>  

Enea  

- Fitch Ratings potwierdził długoterminowy rating w walucie lokalnej i krajowej (IDR) Enei na poziomie BBB z perspektywą stabilną, podała agencja. Jednocześnie potwierdzono i wycofano długoterminowy rating krajowy A+(pol) Enei z powodów komercyjnych. >>>> 

Walne zgromadzenie Enei Elektrowni Połaniec - spółki zależnej Enei - powołało do zarządu Lecha Żaka na funkcję prezesa oraz Marka Ryńskiego i Jacka Kutza, podała Enea. >>>> 

Amica 

Akcjonariusze Amiki zdecydowali o wypłacie 42,76 mln zł, czyli 5,5 zł dywidendy na akcję z zysku wypracowanego w 2016 r., podała spółka. „Postanowiono, iż zysk netto wypracowany przez spółkę za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku w kwocie 128 648 093,87 zł, dzieli się w ten sposób, iż: a) kwotę w wysokości 42 764 001,50 zł przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, co oznacza, że dywidenda na jedną akcję spółki wyniesie 5,50 zł; b) pozostałą kwotę w wysokości 85 884 092,37 zł przeznaczono na zasilenie kapitału zapasowego spółki" – czytamy w komunikacie.

 
>>> Zobacz też rekomendacje   

Próchnik 

Akcjonariusze Próchnika zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto wypracowanego w 2016 roku na pokrycie straty z lat ubiegłych, wynika z uchwał walnego.  

Pekabex  

Akcjonariusze Pekabeksu zdecydowali o wypłacie 2 663 432,64 zł dywidendy z zysku za 2016 rok, co daje 0,11 zł na akcję, wynika z uchwał. 

Pelion  

Akcjonariusze Pelionu zdecydowali o wypłacie dywidendy w łącznej wysokości 15,046 mln zł w dwóch ratach - pierwszej w kwocie 3,9 mln zł, która zostanie wypłacona 14 lipca oraz drugiej - w kwocie 11,145 mln zł, której wypłata została określona na 21 sierpnia br., wynika z uchwał walnego zgromadzenia.   

Comp 

Akcjonariusze Compu zdecydowali o upoważnieniu zarządu do skupu maksymalnie 1,183 mln akcji własnych po cenie w przedziale 30-100 zł. Jednocześnie na ten cel utworzono kapitał rezerwowy w kwocie 118,363 mln zł, podała spółka. „Łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych nie przekroczy 20% kapitału zakładowego spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną akcji własnych posiadanych przez spółkę i jednostki od niej zależne" – czytamy w uchwale.

Marvipol 

Akcjonariusze Marvipolu zdecydowali o przeznaczeniu 34,07 mln zł z zysku za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,82 zł na akcję, podała spółka. >>>> 

Elzab 

Akcjonariusze Elzabu zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2016 r. w kwocie 10,07 mln zł na zwiększenie kapitału zapasowego, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. "Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia przeznaczyć wykazany w sprawozdaniu finansowym zysk netto w wysokości 10 076 576,55 zł w całości na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w uchwale. 

Lokum Deweloper

Lokum Deweloper sprzedał 438 lokali w I poł. 2017 r., co oznacza wzrost o 42% r/r, podała spółka. Jednocześnie 190 lokali pozostało objętych umowami rezerwacyjnymi wobec 60 na koniec czerwca 2016 r. Liczba rozpoznań spadła natomiast w porównaniu do ubiegłego roku z 207 lokali do 24, co wynika z zaplanowanego harmonogramu realizacji inwestycji - większość przekazań nastąpić ma w II półroczu, w szczególności w IV kwartale, podała też spółka. W samym drugim kwartale br. sprzedaż wzrosła ponad dwukrotnie, tj. ze 136 lokali w roku ubiegłym do 321, podano w komunikacie. 

4Mobility

Umowa 4Mobility z Hyundaiem, w ramach której flota 4Mobility zostanie rozbudowana o ponad 200 aut modelu Hyundai i30 zostanie podpisana do 7 lipca br. poinformowała spółka. "Zarząd 4Mobility z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu ESPI 14/2017, [...] informuje, iż w dniu dzisiejszym upłynął termin na podpisanie umowy o współpracy, o którym informował w raporcie ESPI 14/2017. Emitent informuje jednocześnie, że negocjacje z Hyundai Motor Poland dotyczące umowy o współpracy są kontynuowane. Emitent przewiduje, że podpisanie umowy o współpracy powinno nastąpić nie później niż do dnia 7 lipca 2017 r" - czytamy w komunikacie.

Sfinks 

Akcjonariusze Sfinksa zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2016 r. w kwocie 11,04 mln zł na pokrycie strat z lat ubiegłych, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. "Zwyczajne walne zgromadzenie Sfinks Polska postanawia zysk netto spółki, w kwocie 11 040 499,41 zł, za rok obrotowy trwający od 01.12.2015 r. do 31.12.2016 r., przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych" - czytamy w uchwale. 

Cube.ITG

Akcjonariusze Cube.ITG zdecydują 31 lipca br. o emisji do 10 mln szt. akcji serii C, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki. Środki zostaną przeznaczone na poprawę sytuacjo dłużno-płynnościowej, czyli spłatę zobowiązań w celu poprawy kapitałów własnych i wskaźników zadłużenia oraz kapitał niezbędny do realizacji oczekiwanych przyszłych kontraktów, podano także w komunikacie.   

P4, operatora sieci Play

Pierwotna oferta publiczna, obejmująca do 121 572 621istniejących akcji zwykłych na okaziciela Play Communications - właściciela 100% udziałów P4, operatora sieci Play - rozpoczyna się dziś od budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, podano w prospekcie. Cena maksymalna została ustalona na 44 zł, zaś dla uprawnionych pracowników - 37,4 zł. >>>>  

Protektor 

- Rada nadzorcza Protektora powołała nowy zarząd spółki w składzie Piotra Skrzyńskiego jako prezesa oraz Piotra Majewskiego jako członka zarządu, podała spółka. >>>> 

Sygnity

Sygnity odnotowało 87,96 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. roku obrotowego 2016/2017 (1 października 2016 - 31 marca 2017) wobec 2,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Próchnik 

Rafał Bauer złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu Próchnika, podała spółka. Tego samego dnia został on powołany w skład rady nadzorczej. >>>> 

Elzab 

Rada nadzorcza Elzabu powołała nowy zarząd spółki w składzie Krzysztof Urbanowicza jako prezesa oraz Jerzego Popławskiego na wiceprezesa, podała spółka. >>>> 

M Food

M Food chce zakończyć due diligence JGV Bulgaria - bułgarskiego producenta miodu do końca lipca br, podała spółka. Wcześniej planowany termin to koniec I półrocza br. >>>>  

CCC

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC wyniosły ponad 1,845 mln zł i były wyższe o 32,3% r/r, podała spółka. >>>>   

PGE

Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisała listy intencyjne z miastem Pionki i Przedsiębiorstwem Wodno-Kanalizacyjno-Ciepłowniczym w Pionkach oraz z miastem Wolbrom i Wolbromską Spółdzielnią Mieszkaniową. Celem współpracy kompleksowe zabezpieczenie potrzeb cieplnych, podała PGE. Grupa planuje wejście w segment usług zarządzania sieciami ciepłowniczymi w zakresie ciepłownictwa rozproszonego. >>>>  

PGNiG

Eksploatacja zlokalizowanego na Morzu Północnym złoża "Gina Krog", należącego m.in. do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) rozpoczęła się w piątek, podała spółka. PGNiG Upstream Norway jest jednym z czterech partnerów konsorcjum na tym złożu – polska spółka dysponuje 8% udziałów w koncesji. >>>>  

LPP

Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży zrealizowanych przez LPP w okresie styczeń – czerwiec br. roku wyniosła 3 069 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 15% w skali roku, zaś szacunkowa marża brutto na sprzedaży wyniosła ok. 52% i była wyższa o 5 pkt proc. r/r, podała spółka. >>>> 

Morizon

Morizon zadebiutuje na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w środę, 5 lipca, podała spółka. >>>> 

Jujubee

Jujubee zaplanowało premierę gry strategicznej czasu rzeczywistego "Realpolitiks Mobile" na 20 lipca w przypadku systemu iOS i 27 lipca na system Android, podała spółka. >>>> 

Energa, Mostostal Warszawa 

Energa Kogeneracja - spółka zależna Energi - złożyła w Sądzie Okręgowym w Gdańsku pozew przeciwko Mostostalowi Warszawa w związku z brakiem porozumienia dotyczącego wykonania kontraktu na budowę bloku energetycznego w Elblągu, podała spółka. >>>>