Przedstawiony w środę prezydencki projekt ws. wsparcia dla kredytobiorców zakłada utworzenie nowego Funduszu Restrukturyzacyjnego. Maksymalne obciążenie dla banków to 3,2 mld zł rocznie.

"Należy podkreślić, iż Komitet Stabilności Finansowej w formule makroostrożnościowej (KSF-M), którego pracami kieruje Prezes Narodowego Banku Polskiego, w dniu 13 stycznia 2017 r. przyjął Uchwałę Nr 14/2017 w sprawie rekomendacji dotyczącej restrukturyzacji portfela kredytów mieszkaniowych w walutach obcych. W ocenie NBP proponowana regulacja zmierza w kierunku realizacji rekomendacji KSF-M w tym zakresie" - napisano w komunikacie.

"Narodowy Bank Polski z zadowoleniem odnotowuje inicjatywę zmiany Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy" - dodano.

W komunikacie dodano, że w ocenie NBP, projektowane przepisy pozwolą na istotne usprawnienie wsparcia finansowego dla tych osób, które na skutek obiektywnych okoliczności znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, posiadając jednocześnie zobowiązanie do spłaty rat kredytu mieszkaniowego.

"Zmiany przepisów będą prowadzić do większego wykorzystania środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców przez kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej (posiadających zarówno zobowiązania z tytułu walutowych, jak i złotowych kredytów mieszkaniowych). Będzie to możliwe dzięki istotnemu złagodzeniu – zbyt restrykcyjnych dotychczas – warunków, jakie musi spełnić kredytobiorca ubiegający się o wsparcie Funduszu" - napisano.

Zdaniem NBP, projektowane zmiany pozwolą na szersze wsparcie kredytobiorców posiadających zobowiązania z tytułu kredytów mieszkaniowych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

"Działanie takie ma ważny aspekt społeczny, przy zachowaniu jednoczesnego wsparcia dla stabilności systemu finansowego" - napisano.

KNF: To rozsądny kompromis

Komisja Nadzoru Finansowego pozytywnie oceniła przedstawiony w środę przez prezydenta projekt ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. W ocenie KNF projekt jest odpowiedzialny i nie zagraża stabilności systemu finansowego.

"Projekt stanowi rozsądny kompromis pomiędzy realizacją celu społecznego, jakim jest udzielenie pomocy kredytobiorcom, a uniknięciem zagrożenia dla stabilności sektora bankowego obciążonego kosztami tego wsparcia" - oceniła KNF. Zdaniem Komisji, z jednej strony projekt wraz z innymi, rekomendowanymi przez Komitet Stabilności Finansowej działaniami, ustanawia rozwiązanie zachęcające banki do stopniowej restrukturyzacji kredytów walutowych. Z drugiej strony pozwala tak regulować tempo tego procesu, aby nie zagrozić stabilności systemu finansowego.

KNF podkreśliła, że projekt ustawy przewiduje dobrowolność procesu restrukturyzacji, co oznacza, że bank i kredytobiorca muszą zawsze osiągnąć porozumienie dotyczące warunków przewalutowania. "Wymóg ten jest również zgodny z opiniami na temat ustawowej restrukturyzacji walutowych kredytów hipotecznych, wyrażanymi przez Europejski Bank Centralny. Podkreśla on, że rozwiązania ustawowe muszą być wprowadzane z zachowaniem dobrowolności dla obu stron" - zwróciła uwagę Komisja.

Według KNF projektowana ustawa wprowadza ramy prawne, definiujące zasady i schemat procesu dobrowolnej restrukturyzacji walutowych kredytów hipotecznych, ale nie wnika w rozwiązania wpływające na stabilność systemu finansowego. "W tym zakresie projekt prezydencki przewiduje delegację dla Komisji Nadzoru Finansowego do wydania rekomendacji dla kredytodawców, określającej zasady wyznaczania kolejności dobrowolnej restrukturyzacji należności dobrowolnie restrukturyzowanych, mając na względzie stabilność systemu finansowego i sprawne wykorzystanie środków Funduszu Restrukturyzacji" - oceniła Komisja. Wskazała też, że prezydencka propozycja ustala jedynie górny limit wysokości stawek dla kwartalnych wpłat kredytodawców na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców oraz Fundusz Restrukturyzacyjny. Wysokość stawek ustala Rada Funduszu, w związku z tym mechanizm ten pozwala na uwzględnienie wpływu wpłat na stabilność systemu finansowego.

>>> Czytaj też: Duda złożył do Sejmu projekt ustawy dla frankowiczów. Co zawiera?