Zgodnie z projektem, wynagrodzenie ma składać się z dwóch części: stałej za wykonywanie prac na rzecz Funduszu poza posiedzeniami Rady oraz zmiennej, uwzględniającej udział w posiedzeniach, pełnioną funkcję i zakres zadań. "Oznacza to, że w przypadku nieobecności na posiedzeniu osoby wchodzącej w skład Rady BFG, zostanie jej wypłacona jedynie stała część wynagrodzenia" - czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.

Projekt przewiduje, że minister finansów - po zasięgnięciu opinii prezesa Narodowego Banku Polskiego i przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego - określi w rozporządzeniu maksymalną wysokość miesięcznego wynagrodzenia osób wchodzących w skład Rady BFG. Obejmie ona wysokość wynagrodzenia w części stałej i sposób ustalenia wynagrodzenia w części zmiennej. Minister finansów ma trzech przedstawicieli w Radzie Funduszu, dwóch - Narodowy Bank Polski, jednego - Komisja Nadzoru Finansowego, a pozostałych dwóch - Związek Banków Polskich.

BFG to instytucja gwarantująca depozyty polskich banków. Fundusz podejmuje działania pomocowe w stosunku do banków zagrożonych upadłością poprzez udzielanie im krótkoterminowych pożyczek.