W lutym nastąpiło wyhamowanie tempa sprzedaży jednostek i certyfikatów funduszy inwestycyjnych. Mimo to różnica pomiędzy wartością wpłat i wypłat była dziesiąty raz z rzędu dodatnia.

Według rzeczywistych danych pochodzących z 347 funduszy, nadwyżka nowych inwestycji nad wartością środków wycofanych wyniosła 940 mln zł. Wartość sprzedanych jednostek wyniosła 4,19 mld zł, jednocześnie poziom odkupień był najniższy od 10 miesięcy i sięgnął zaledwie -3,25 mld zł. W lutym czwarty miesiąc z rzędu najwięcej nowych środków trafiło do funduszy pieniężnych i gotówkowych, do których klienci wpłacili netto 0,77 mld zł (1,41 mld zł od początku roku).

Fundusze dłużne pozyskały w minionym miesiącu 0,52 mld zł nowego kapitału, czyli niewiele więcej niż w styczniu (łącznie 1,02 mld zł). Największe zainteresowanie wciąż budzą produkty inwestujące w złotówkowe papiery dłużne, które tym razem pozyskały netto 0,40 mld zł.

Fundusze dłużne bez podstawowej waluty przyciągnęły w tym czasie 0,11 mld zł, natomiast fundusze wyceniane w obcych walutach (EUR, USD, GPB, CHF) 0,01 mld zł. Dodatnie saldo wpłat i wypłat odnotowały jeszcze tylko fundusze zaliczone do grupy pozostałe miało ono jednak symboliczną - zbliżoną do zera - wartość.

Po raz pierwszy od 12 miesięcy przewagę wypłat nad wpłatami odnotowały fundusze akcyjne - bilans sprzedaży wyniósł -0,13 mld zł. Spośród trzech grup tego segmentu rynku, jedynie fundusze akcji małych i średnich spółek zakończyły miesiąc z saldem dodatnim (0,02 mld zł).