"Zgodnie z uchwałą kapitał zakładowy spółki zostaje podwyższony o kwotę 1.509.600 zł z wysokości 15.358.894 zł do wysokości 16.868.494 zł w drodze emisji 754.800 nowych akcji na okaziciela serii B1, o wartości nominalnej 2 zł każda. Cena emisyjna jednej akcji serii B1 została ustalona na poziomie 5 zł" – czytamy w komunikacie.

"Akcje serii B1 zostaną pokryte w drodze umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności pieniężnych (…) opłacenie akcji serii B1 nastąpi poprzez umowne potrącenie wymagalnych wierzytelności pieniężnych wspólnika ITMED wobec spółki z tytułu zapłaty za udziały będące przedmiotem Opcji Call 2 w wysokości 3.774.000 zł, z wierzytelnością spółki z tytułu objęcia przez wspólnika ITMED akcji spółki wyemitowanych w ramach skierowanej do niego oferty, w wysokości 3.774.000 zł" - czytamy dalej.

Umowa o objęciu akcji w drodze subskrypcji prywatnej zostanie zawarta przez zarząd w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r., podano również.

Zgodnie umową przejęcia udziałów, o której Cube.ITG informował w grudniu ub.r, transakcja zostanie przeprowadzona etapami. Za 49% udziałów Cube.ITG zapłaciło gotówką 8,2 mln zł. Kolejnym krokiem ma być transakcja, która zostanie rozliczona nowymi akcjami. Za 754.800 akcji po cenie emisyjnej 5 zł Cube.ITG obejmie kolejne 17% w ITMED. Ostatnim etapem przejęcia ma być sprzedaż 34% udziałów w ITMED za cenę 7,55 mln zł, która zostanie rozliczona nowymi akcjami kupującego. Transakcja, zgodnie z grudniową umową, może zostać zrealizowana do końca 2017 r.

Cube.ITG koncentruje się na wdrażaniu i integracji rozwiązań aplikacyjnych (zarówno własnych, jak i firm trzecich), głównie wśród dużych podmiotów. Spółka realizuje projekty we wszystkich kluczowych sektorach gospodarki: bankowości, telekomunikacji, energetyce, handlu, administracji publicznej i sektorze ochrony zdrowia. Dostarcza usługi pokrywające cały cykl życia projektu: od analizy wdrożeniowej, poprzez rozwój oraz integrację i utrzymanie rozwiązań. Spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect w 2014 roku.