"Zwyczajne walne zgromadzenie LPP SA postanawia dokonać podziału zysku netto osiągniętego przez spółkę w roku obrotowym 2014 w wysokości 283 896 747,49 zł, w następujący sposób:

1. przeznaczyć kwotę 57 988 640,00 zł do podziału pomiędzy akcjonariuszy jako dywidendę,
2. wyłączyć kwotę 225 908 107,49 zł od podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć ją na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały. .

Dniem ustalenia dywidendy będzie 3 września, a dniem wypłaty 24 września 2015 roku.

Zarząd LPP poinformował wcześniej w maju, że zarekomendował radzie nadzorczej i akcjonariuszom przeznaczenie na wypłatę dywidendy 57,99 mln zł z zysku za 2014 r., co da wypłatę w wysokości 32 zł na akcję lub 31,62 zł na akcję, jeśli zostaną zrealizowane wszystkie warranty subskrypcyjne.

Liczba wyemitowanych akcji przez spółkę wynosi 1 831 123 sztuk.

Z zysku za 2013 rok LPP wypłaciło 169,62 mln zł dywidendy, co dało 93,73 zł na akcję.

LPP zarządza 5 znanymi markami modowymi. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.