"Obligacje będą oferowane inwestorom instytucjonalnym. Wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 1 000 zł. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, opartej o WIBOR 6M powiększoną o marżę wynoszącą 2,6% w skali roku. Odsetki będą płatne z dołu, w okresach półrocznych. W okresie czterech lat trwania programu emitent planuje emitować obligacje z okresem zapadalności powyżej 1 roku, jednak nie dłuższym niż 7 lat" – czytamy w komunikacie.

Emisja dokonywana jest w ramach programu emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej 300 mln zł z Bankiem Pekao S.A. oraz Bankiem Zachodnim WBK, podano również.

"Łączna wartość zaciągniętych zobowiązań przez Polską Grupę Farmaceutyczną za 2 kwartały 2015 roku wynosi 1 487,75 mln zł. Emitent przewiduje, że do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia, zobowiązania emitenta pozostawać będą na bezpiecznym poziomie, a wskaźniki zadłużenia będą kształtowały się na poziomach zapewniających zdolność emitenta do obsługi zobowiązań wynikających z emitowanych obligacji" – czytamy dalej.

Pelion Healthcare Group (dawniej Polska Grupa Farmaceutyczna) świadczy usługi obejmujące wszystkie segmenty dystrybucji farmaceutycznej (hurtowy, detaliczny i szpitalny) i są skierowane do: pacjentów, aptek, szpitali oraz producentów. Pelion S.A., to spółka holdingowa, pełni nadzór właścicielski nad wszystkimi obszarami działalności grupy.