"Przedmiotem skupu w ramach programu są wyłącznie w pełni pokryte akcje imienne uprzywilejowane spółki serii A, B i E, zdematerializowane, niebędące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym" - czytamy w komunikacie.

Cena nabycia jednej akcji w ramach programu wynosi 250 zł. Łączna kwota za akcje nabywane w ramach programu, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie wyższa niż 270 mln zł, podano również. "W celu sfinansowania nabywania akcji (...) walne zgromadzenie postanowiło o utworzeniu kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie zakupu akcji nabywanych przez spółkę w ramach programu i pokrycie kosztów ich nabycia w łącznej wysokości 270 000 000 zł" - czytamy dalej.

"Nabywanie akcji w ramach programu, może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 10 czerwca 2016 r., przy czym będzie ono realizowane w powyższym okresie w 3 transzach, w terminach i na warunkach określonych przez zarząd spółki (...)  Transze, o których mowa powyżej będą nabywane w odstępach co najmniej 60-dniowych. W każdym z tych okresów spółka skupi akcje własne stanowiące nie więcej niż 10% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - napisano także w komunikacie.

Nabywanie akcji będzie dokonywane poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez GPW. Szczegółowe warunki programu muszą zostać ogłoszone co najmniej w drodze raportu bieżącego i stosownych ogłoszeń w punkcie obsługi klienta podmiotu obsługującego jego realizację.

Akcje własne nabyte przez spółkę zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego spółki.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych.