"Zgodnie z powyższymi danymi, grupa Apator zrealizowała prognozę [na 2015 r.] skonsolidowanych przychodów na poziomie 97%, natomiast skonsolidowanego zysku netto na poziomie 81%" - czytamy w komunikacie.

Na poziom wyników finansowych grupy Apator wpływ miały następujące czynniki:

- strata netto spółki Apator Rector sp. z o.o. spowodowana opóźnieniami w realizacji kluczowych kontraktów długoterminowych,

- wzrost kosztów produkcji wynikający z istotnego wzrostu kursu USD wobec PLN,

- koszty jednorazowe - doradztwo i obsługa prawna procesów akwizycyjnych,

- niewykonanie planu wyniku finansowego przez niektóre spółki grupy Apator spowodowane m.in. osłabieniem koniunktury przy jednoczesnym wzroście konkurencji, zaznaczono w informacji.

"Apator podaje prognozę skonsolidowanych wyników finansowych na 2016 rok, która przedstawia się następująco:

- skonsolidowane przychody ze sprzedaży ogółem: 850 mln zł,

- skonsolidowany zysk netto: 80 mln zł" - podano w odrębnym komunikacie.

Prognoza 2016 roku oparta jest na następujących założeniach:

a) cel przychodów ze sprzedaży na poziomie 850 mln zł zakłada wzrost organiczny, nie uwzględnia ewentualnych akwizycji oraz bierze pod uwagę łączną wartość podpisanych umów na dzień sporządzenia niniejszego raportu,

b) cel wyniku netto na poziomie 80 mln zł zakłada odwrócenie straty netto w spółce Apator Rector oraz realizację marży wyniku netto na poziomie 9,4%, tj. poziomie zbliżonym do rentowności zrealizowanej w 2015 roku po eliminacji strat poniesionych przez Apator Rector,

c) średnie kursy walutowe przyjęte w prognozie to 4,15 PLN/EUR, 3,95 PLN/USD oraz 5,95 PLN/GBP, wskazano w raporcie.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.