Stanowisko KSF to odpowiedź na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego, która zwróciła się do Komitetu Stabilności Finansowej o wyrażenie opinii w sprawie zidentyfikowania takich banków jak ING Bank Śląski, PKO BP, Getin Noble Bank oraz BGŻ BNP Paribas jako "innych instytucji o znaczeniu systemowym" (czyli takich, których upadek mógłby spowodować perturbacje na krajowym rynku finansowym - PAP) i nałożenia na te banki dodatkowego bufora kapitału.

Rzecznik KNF Łukasz Dajnowicz wyjaśnił w wydanym w środę oświadczeniu, że ostateczna "identyfikacja innych instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożenie na nie buforów nastąpi, zgodnie z art. 39 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym, w formie decyzji administracyjnych KNF".

"Postępowania administracyjne w tych sprawach są w toku i są prowadzone z udziałem banków będących stronami postępowań, a decyzje będą wydane w terminach określonych przepisami kodeksu postępowania administracyjnego" - zaznaczył rzecznik KNF.

W przywołanym przy okazji przez Dajnowicza opisie metod identyfikacji "innych instytucji o znaczeniu systemowym" UKNF wyjaśnia, na jakiej podstawie dokonuje takiej identyfikacji.

Zaznacza, że "dokonując oceny znaczenia systemowego, Komisja Nadzoru Finansowego uwzględnia wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) z 16 grudnia 2014 roku". Bierze pod uwagę wartości takich wskaźników wskaźniki jak m.in. aktywa ogółem, wartość transakcji, obejmujacych płatności krajowe, depozyty sektora prywatnego deponentów z UE i kredyty dla sektora prywatnego udzielone kredytobiorcom z UE, wartość instrumentów pochodnych, zobowiązania i wierzytelności transgraniczne.

UKNF dodaje też, że skonsolidowane dane pozyskuje od banków sporządzających sprawozdania skonsolidowane i od banków zrzeszających banki spółdzielcze, "na podstawie indywidualnie kierowanych ankiet nadzorczych". (PAP)