Warmińsko-Mazurski Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w połowie września zawarł z Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie porozumienie w sprawie algorytmu postępowania dotyczącego oceny zasadności podwyższenia funkcjonariuszom policji podstawy wymiaru emerytury o 0,5 proc. za każdy rok służby. Decyzja będąca efektem tych rozmów umożliwi w przyszłości zwiększenie emerytur.
– Zawarliśmy porozumienie z komendantem wojewódzkim, bo obecnie organ nie ma podstaw do gromadzenia dokumentacji pozwalającej na wydanie zaświadczenie umożliwiającego zwiększenie emerytury – tłumaczy Sławomir Koniuszy, przewodnicy zarządu wojewódzkiego warmińsko-mazurskiego w Olsztynie.
Zwiększenie o 0,5 proc. podstawy wymiaru za każdy rok służby wynika z art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 288 ze zm). Dotyczy jednak wyłącznie służby pełnionej w warunkach szczególnie zagrażających życiu i zdrowiu. Definicję tych warunków rozwinięto w par. 4 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów w 4 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji… (Dz.U. nr 86, poz. 734). O zwiększenie emerytury można się ubiegać w przypadku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych albo interwencji w celu ochrony osób lub mienia. Zwiększenie jest możliwe także w przypadku udziału w akcjach mających na celu przywrócenie porządku publicznego (ale muszą one odbywać się co najmniej 6 razy w roku).
Żeby skorzystać z podwyżki, konieczne jest udokumentowanie takich czynności. Taki dokument musi uwzględniać wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 27 maja 2014 r. (sygn. akt U/ 12/ 13). TK uznał, że niezgodny z ustawą zasadniczą jest ten przepis rozporządzenia, który nakazuje funkcjonariuszowi wykazanie okresów służby w warunkach „bezpośrednio zagrażających życiu lub zdrowiu”. Trybunał uznał, że do zwiększenia emerytury uprawniają zdarzenia, które mogą mieć miejsce w czasie pełnionej służby, choć nie pozostają w bezpośrednim związku przyczynowym z czynnościami podejmowanymi przez funkcjonariusza.
Reklama
– Problem jednak polega na tym, że pomimo upływu czasu nie ma przepisów wykonawczych, które wykonują ten wyrok TK. Nie zostały one zmienione, więc brak czytelnych kryteriów i zasad dokumentowania takich przypadków – podkreśla Sławomir Koniuszy.
Związkowcy podkreślają, że funkcjonariusze starający się o podwyższenie emerytury są zobowiązani wykazać okresy służby. Oczywiście z pominięciem zakwestionowanego przez Trybunał kryterium bezpośredniości.
– A skoro nie ma żadnej podstawy do wydania zaświadczeń, jako związek celowo wywołaliśmy ten temat – dodaje Koniuszy.
Zgodnie z ustaleniami z szefem Komendy Wojewódzkiej w Olsztynie dokument będzie musiał być jeszcze akceptowany przez samego zainteresowanego. „Imienna karta wykonywania czynności w warunkach szczególnie zagrażających życiu i zdrowiu” będzie stanowić środek dowodowy potwierdzający okres służby pełnionej w szczególnych warunkach uzasadniających podwyższenie emerytury o 0,5 proc. Na jej podstawie funkcjonariusz dostanie zaświadczenie, o którym mówi par. 14 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy policji… (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2373). Po upływie roku kalendarzowego w przypadku potwierdzenia co najmniej 6 takich przypadków udziału w operacjach zagrażających życiu i zdrowiu takie poświadczenie będzie przekazywane do kadr.
– Dokument zostanie dołączony do teczki osobowej funkcjonariusza, a przy jego przejściu na emeryturę trafi do zakładu emerytalno-rentowego MSWiA. Dzięki temu funkcjonariusz otrzyma wyższe świadczenie emerytalne – dodaje Sławomir Koniuszy. ©℗
205 tys. rent i emerytur wypłaca Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA
3295,47 zł wynosi przeciętne świadczenie wypłacane przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA