"W ocenie zarządu, w takim przypadku, a w konsekwencji w przypadku braku inwestycji wskazanych przez wzywających w dokumencie wezwania istnieje ryzyko braku możliwości kontynuowania działalności przez spółkę w okresie następnych 12 miesięcy. Oceniając powyższe ryzyko, zarząd uwzględnił w szczególności zobowiązania spółki związane z:

* koniecznością wykupu obligacji o wartości 65 mln zł w terminach, do 31.05.2017 r. w kwocie 20 mln zł; w terminie do 12.06.2017 r., w kwocie 30 mln zł, w terminie do 12.12.2017 r. w kwocie 15 mln zł;

* możliwością wykonania opcji put dotyczącej akcji spółki EasyPack sp. z o.o. przez PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 oraz Templeton Strategic Emerging Markets Fund IV, LDC podstawie Investment and Shareholders' Agreement z 5 maja 2015 r., której wartość wynosi 27 mln euro plus należne odsetki;

* obowiązkiem spłaty do dnia 31 marca 2017 r. zobowiązań kredytowych w kwocie 26,3 mln zł" - czytamy w komunikacie.

W ocenie zarządu, istnieje wysokie prawdopodobieństwo postawienia zobowiązań w stan wymagalności w ciągu kolejnych trzech miesięcy, w przypadku gdy nie dojdzie do nabycia akcji przez wzywających w wezwaniu.

"Zaspokojenie tych zobowiązań w tak krótkim okresie może być trudne i niezależne od działań podejmowanych przez zarząd. Jednocześnie w ocenie zarządu na dzień niniejszego stanowiska nie zostały spełnione podstawy do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki" - czytamy dalej.

Jednocześnie Integer.pl poinformował, że jeden z członków zarządu - Krzysztof Kołpa, który wraz z podmiotami zależnymi od siebie tj. L.S.S. Holdings Limited oraz L.S.S. Slovakia k.s. posiada 417 523 akcji spółki stanowiących 5,38% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu spółki informuje, że zamierza sprzedać wszystkie posiadane przez siebie akcje w wezwaniu.

Rafał Brzoska oraz AI Prime (Luxembourg) Bidco S.a r.l. - spółka należąca do funduszy zarządzanych przez Advent International - ogłosiły wezwanie na akcje spółek Integer.pl i InPost. Ceny w wezwaniach to 9,5 zł za jedną akcję InPost i 41,1 zł za jedną akcję Integer.pl. W przypadku powodzenia wezwania, chcą oni wycofać spółkę z obrotu na GPW.

"Jednocześnie [wzywający] zamierzają zmienić strategię spółki oraz wesprzeć ją poprzez jej dokapitalizowanie. Dodatkowy kapitał, jak również środki obrotowe będą przeznaczane w pierwszej kolejności na spłatę zobowiązań spółki, które na dzień dzisiejszy nie mogą zostać obsłużone. Dodatkowo, dokapitalizowanie spółki jest konieczne do zbudowania 'masy krytycznej' paczkomatów w Polsce oraz na rynkach zagranicznych poprzez wsparcie rozwoju organicznego oraz przez akwizycje. Spółka planuje również zwiększyć zdolności wytwórcze" - czytamy dalej w komunikacie.

W szczególności dodatkowy kapitał jest niezbędny do obsłużenia planowych płatności wynikających z nadchodzących terminów zapadalności obligacji wyemitowanych przez spółkę (65 mln zł w 2017 roku - łącznie trzy serie obligacji, 60 mln zł w 2018 roku oraz 15 mln zł w 2019 roku), kredytów bankowych oraz trudnej kondycji Grupy w związku z istniejącymi i spodziewanymi stratami, podano też w materiale.

Zarząd spółki stwierdził też w komunikacie, że jego zdaniem, cena proponowana w wezwaniu jest zgodna z wymogami ustalonymi ceny minimalnej i odpowiada wartości godziwej spółki.

Na początku marca br. Al Prime (Luxembourg) Bidco S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad Integer.pl S.A.

Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą operator świadczący usługi kurierskie i paczkomatowe - InPost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - Inpost Finanse oraz Paczkomaty InPost. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

>>> Czytaj też: Brzoska chce wycofać Integer z giełdy. Jest wezwanie na akcje