Zysk netto Pagedu wzrósł r: r do 48,4 mln zł w 2016 r.Warszawa, 04.04.2017 (ISBnews) - Paged odnotował 48,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 10,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem sięgnął 56,95 mln zł wobec 30,28 mln zł w 2015 r.

"Tak istotny wzrost wyniku netto w porównaniu do wartości wykazanych w sprawozdaniu finansowym za rok ubiegły wynika w głównej mierze z wypracowania bardzo dobrych wyników przez segment sklejkowy, jak również niektóre spółki segmentu pozostałego, w szczególności Europa Systems Sp. z o.o. oraz Ivopol Sp. z o.o." - czytamy w raporcie.

"Rok 2016 zamknęliśmy z rekordowym skonsolidowanym przychodem, tj. 787 mln zł oraz historycznie najwyższą powtarzalną EBITDA, przekraczającą 127 mln zł. Zysk netto, oczyszczony z wpływu wydarzeń jednorazowych, wyniósł ponad 70 mln zł" - dodał prezes Tomasz Modzelewski w liście załączonym do raportu rocznego.

Zysk operacyjny wyniósł 76,14 mln zł wobec 77,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 786,76 mln zł w 2016 r. wobec 756,3 mln zł rok wcześniej.

"W 2016 r. przychody Grupy Paged wzrosły o 4% w stosunku do przychodów w roku 2015. Rentowności sprzedaży i EBITDA w roku 2016 pozostały na zbliżonych poziomach do 2015 r. i wyniosły odpowiednio 25,65% oraz 14,65%. Natomiast na skutek odpisu aktualizującego działalności zaniechanej w roku ubiegłym nastąpił wzrost zysku netto, co spowodowało, że wskaźniki rentowności netto, ROA oraz ROE zwiększyły się dwukrotnie" - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2016 r. wyniosła 23,26 mln zł wobec 32,3 mln zł straty rok wcześniej.

Grupę kapitałową Paged tworzą podmiot dominujący Paged S.A. oraz grupa spółek zależnych skupionych w segmentach działalności: sklejkowym, meblowym, handlowym, nieruchomości i pozostałym. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.

(ISBnews)