Konsorcjum Mirbudu z najkorzystniejszą ofertą na obwodnicę Inowrocławia


Warszawa, 26.05.2017 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) uznała ofertę konsorcjum firm PBDiM Kobylarnia (lider) z grupy Mirbudu i spółki Mirbud, o wartości 93,97 mln zł brutto, za najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Projekt i budowę obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25 (łącznik) o długości około 4,880 km", podał Mirbud.
"Oferta złożona przez konsorcjum spełniła wszystkie wymagania określone przez zamawiającego - Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy i uzyskała najwyższą liczbę punktów. Najkorzystniejsza oferta została wybrana zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia" - czytamy w komunikacie.
Cena oferty brutto: 93 972 000 zł, podano także.
Mirbud S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. W 2016 r. miał 773 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)