Wynik z tytułu odsetek wyniósł 420,77 mln zł wobec 382,56 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 162,52 mln zł wobec 139,78 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 69,49 mld zł na koniec II kw. 2017 r. wobec 68,79 mld na koniec 2016 r.

W okresie I-II kw. 2017 r. bank miał 314,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 430,95 mln zł zysku rok wcześniej.

"Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium osiągnął w pierwszej połowie 2017 roku 314 mln zł, czyli był niższy o 27% od rekordowego zysku 431 mln zł osiągniętego w 1-szej połowie 2016 roku, zwiększonego dzięki transakcji VISA Europe. Po korekcie wyniku o tę transakcję i inne zdarzenia nadzwyczajne (np. niesymetryczne obciążenie w 2017 roku składką na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG), zysk netto w 1 połowie 2017 był wyższy o 35% w stosunku do porównywalnego, skorygowanego wyniku w zeszłym roku" - czytamy w komentarzu do wyników.

"Dobre wyniki biznesowe i wzrost przychodów z działalności podstawowej były głównymi czynnikami poprawy dochodowości, dzięki której poprawiły się główne wskaźniki: rentowność kapitału (ROE) do 8,9% a kosztów do dochodów do 46,3% za 1-szą połowę 2017 roku" - wskazano także.

Wynik z tytułu odsetek (pro-forma) za pierwszą połowę 2017 r. wyniósł 841,1 mln zł, co oznacza wzrost o 11,3% w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Ten znaczny wzrost był skutkiem zarówno poprawy marży odsetkowej netto, jak i wzrostu kredytów (zwłaszcza kredytów konsumpcyjnych i dla przedsiębiorstw) oraz depozytów. Szczególnie dodatni wkład do marży odsetkowej netto wniosła redukcja kosztu depozytów (do 1,08% w 2 kw. 2017). Rentowność kredytów także poprawiła się w 2 kw. 2017 o 6 p.b. kwartalnie do poziomu 4,09%. W konsekwencji, całkowita marża odsetkowa netto (w stosunku do średnich aktywów odsetkowych) w pierwszej połowie 2017 r. poprawiła się wyraźnie do 2,51% z poziomu 2,36% w pierwszej połowie 2016 r., wyjaśniono.

W II kw. 2017 r. wynik z tytułu odsetek wzrósł o 4,6% w stosunku do I kw. 2017 r. wykazując silny kwartalny trend wzrostowy. Wynik z tytułu prowizji w pierwszej połowie 2017 r. wyniósł 328,6 mln zł, co oznacza silny wzrost o 19,9% w skali roku. Głównym motorem tego wzrostu były prowizje związane z produktami ubezpieczeniowymi i inwestycyjnymi, jednakże prowizje transakcyjne i kredytowe również w sposób widoczny wzrosły, podano także.

Koszty ogółem w I połowie 2017 r. wyniosły 561,2 mln zł, co oznacza nieduży wzrost o 1,5% w porównaniu z pierwszą połową 2016 r. Niewielki wzrost kosztów osobowych został w znacznym stopniu zrównoważony niższymi pozostałymi kosztami administracyjnymi. Koszty osobowe w I połowie 2017 r. wzrosły o 6,1% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku w wyniku wzrostu średniego wynagrodzenia i premii. Zatrudnienie ogółem Grupy zmniejszyło się o 32 pracowników w porównaniu ze stanem na koniec czerwca 2016 r. do poziomu 5 865 osób (w etatach).

"Łączne odpisy z tytułu utraty wartości netto utworzone przez Grupę w pierwszej połowie 2017 r. wyniosły 122,7 mln zł i były o 15,7% wyższe niż odpisy utworzone w 1 połowie 2016 r. Wyraźnie wzrosły o 32,6 mln zł r/r odpisy w segmencie korporacyjnym, co częściowo zrównoważył spadek odpisów w segmencie detalicznym (o 15,9 mln zł r/r). Taka zmienność odpisów z tytułu utraty wartości w segmencie korporacyjnym wynikała z bardzo niskiego poziomu odpisów wykazanych w pierwszej połowie 2016 r. (jedynie 10,5 mln zł), na co miały wpływ sprzedaż kredytów zagrożonych oraz nadprzeciętne efekty działań restrukturyzacyjno-windykacyjnych. Relatywny koszt ryzyka (tj. utworzone odpisy netto do średnich kredytów netto) w pierwszej połowie 2017 r. osiągnął poziom 52 p.b. (tj. o 7 p.b. więcej niż w pierwszej połowie 2016 r.). Mieści się to w ramach oczekiwanego przedziału za cały rok 2017" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2017 r. wyniósł 335,52 mln zł wobec 434,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

(ISBnews)