Państwowy dług publiczny (PDP, liczony wg polskiej metodologii) wyniósł 977,22 mld zł i wzrósł o 0,3% kw/kw i o 1,2% od końca ub.r.

"Zmiana PDP w II kwartale 2017 r. była wynikiem:
- wzrostu zadłużenia podsektora rządowego o 3 333,1 mln zł (+0,4%), w tym zadłużenia Skarbu Państwa (SP) po konsolidacji o 3 236,3 mln zł (+0,4%),
- spadku zadłużenia podsektora samorządowego o 876,2 mln zł (-1,3%), w tym jednostek samorządu terytorialnego i ich związków o 991,9 mln zł (-1,5%),
- wzrostu zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 3,5 mln zł (+5,1%)" - czytamy w komunikacie.
Na zmianę wysokości długu EDP w II kwartale 2017 r., poza zmianami w PDP, wpłynął przede wszystkim:
- spadek zadłużenia przedsiębiorstw zaliczonych do sektora instytucji rządowych i samorządowych (o 268 mln zł),
- wzrost zadłużenia Krajowego Funduszu Drogowego (o 257,6 mln zł),
- spadek wartości portfela skarbowych papierów wartościowych (SPW) posiadanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (wraz z funduszem ochrony środków gwarantowanych) oraz fundusze umiejscowione w BGK (w tym Krajowy Fundusz Drogowy) łącznie o 275,9 mln zł, co spowodowało wzrost długu EDP w wyniku zmniejszenia konsolidacji wzajemnych zobowiązań sektora,
- wzrost zadłużenia wynikający z transakcji CIRS w rezultacie kształtowania się kursów walut obcych (o 596,6 mln zł), podano także.

"Na koniec II kwartału 2017 r. dług krajowy wg kryterium miejsca emisji wyniósł 666,5 mld zł, co oznacza wzrost w porównaniu z I kwartałem 2017 r. o 9 mld zł (+1,4%). W tym samym okresie dług zagraniczny spadł o 6,5 mld zł (-2,1%), do poziomu 310,7 mld zł, co było głównie efektem zmniejszenia długu zagranicznego SP w wyniku:
- umocnienia się złotego wobec USD (6,1%), JPY (6,1%), CNY (4,5%) i CHF (2%) oraz osłabienia wobec EUR (0,2%) - łącznie spadek długu z tego tytułu wyniósł 4,1 mld zł,
- wykupu obligacji SP o wartości 25 mld JPY oraz 0,25 mld CHF,
- spłat kredytów zaciągniętych przez SP w MIF w wysokości 0,15 mld EUR" - czytamy także.
Na koniec II kwartału 2017 r. udział długu zagranicznego wyniósł 31,8%, co oznaczało spadek o 2,9 pkt proc. w porównaniu z końcem 2016 r. i o 0,7 pkt proc. w samym II kwartale. "Był to najniższy udział długu zagranicznego w PDP po skokowym wzroście tego udziału spowodowanym umorzeniem w lutym 2014 r. skarbowych papierów wartościowych w efekcie reformy systemu emerytalnego" - wskazano w komunikacie.

>>> Czytaj też: Przedłużony mały ZUS także dla obecnych przedsiębiorców? Zakład nie ma nic przeciw