Pracodawca, który ma w Polsce swoją siedzibę, odział lub zakład, może zatrudnić pracownika z zagranicy. Wcześniej jednak musi spełnić szereg warunków i formalności.

Kto może zatrudnić cudzoziemca?

Taką możliwość ma osoba fizyczna, która prowadzi firmę bądź inną organizację z siedzibą w Polsce.

Zatrudnienie na wspólnych zasadach

Zatrudnienie cudzoziemca na tych samych zasadach, co Polaka jest możliwe, gdy pierwszy jest obywatelem:

Reklama
  • państw członkowskich Unii Europejskiej,
  • państw wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Islandii, Norwegii, Liechtensteinu, Szwajcarii lub innego, który ma prawo korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umowy zawartej z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi;

Dokumenty, których możesz wymagać podczas rekrutacji

Od pracownika cudzoziemca możesz żądać dostarczenia następujących dokumentów:

  • uzupełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór TUTAJ),
  • świadectwo pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia lub inne dokumenty potwierdzające okresy pracy;
  • potwierdzenie posiadania kwalifikacji zawodowych, których jako pracodawca poszukujesz,
  • orzeczenie lekarskie poświadczające niewystępowanie przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Jeśli masz ku temu postawy, możesz także poprosić o:

  • potwierdzenie osiągnięć i umiejętności zawodowych;
  • dokumenty, będące podstawą do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy.

Kiedy potrzebne jest zezwolenie na pracę

Zatrudnienie cudzoziemców na okres dłuży niż 6 miesięcy wymaga uzyskania zezwolenia na wykonywanie pracy od wojewody. Sprawą tą powinien zająć się pracodawca, składając wniosek. Zezwolenia są wydawane przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania bądź siedzibę zatrudniającego. Więcej o niezbędnych formalnościach przeczytasz TUTAJ.

Dzięki posiadaniu zezwolenia mogą również zostać zatrudnieni cudzoziemcy z krajów spoza UE, legalnie przebywający w Polsce na podstawie wizy, wizy Schengen, zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy lub w ramach ruchu bezwizowego - listę państw, które obejmuje ostatni punkt możesz sprawdzić tutaj.

Zmiany przepisów w 2018

Nowe przepisy wejdą w życie jako wynik nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 1 stycznia 2018 wprowadzony zostanie nowy typ zezwolenia- zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę czasową.

Dokument ma dotyczyć takich sektorów jak: rolnictwo, ogrodnictwo czy turystyka, zezwalając na podejmowanie w nich pracy na okres nieprzekraczający 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Jego wydawanie wpisano w kompetencje starosty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy.

Podstawą do uzyskania pozwolenia ma być spełnienie następujących warunków:

  • wynagrodzenie cudzoziemca nie może być niższe od pensji pracowników krajowych wykonujących pracę o podobnym charterze w tym samym wymiarze czasu;
  • dołączenie (przez pracodawcę) do wniosku informacji starosty o niemożności zatrudnienia osoby wpisanej w rejestr bezrobotnych lub o niepowodzeniu procesu rekrutacyjnego.