"W przedsiębiorstwach przemysłowych dominowały nakłady inwestycyjne, które stanowiły 76,1% wszystkich nakładów na innowacje. Przedsiębiorstwa usługowe najwięcej środków przeznaczyły na działalność badawczą i rozwojową (41%) oraz na inwestycje (24,8%). W strukturze nakładów na działalność innowacyjną według źródeł finansowania, w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz usługowych największy był udział środków własnych (odpowiednio 71,6% i 88,2%); znacznie mniejszy udział stanowiły kredyty bankowe (odpowiednio 6,7%, 4,2%) i środki pozyskane z zagranicy (odpowiednio 1,8%, 2,8%)" - czytamy w raporcie.

W ub.r. udział przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych, wprowadzonych na rynek w latach 2014-2016, w przychodach ogółem wyniósł w przedsiębiorstwach przemysłowych 8,1%, a w usługowych - 3,9%. Największy udział tych przychodów, zarówno w przedsiębiorstwach przemysłowych, jak i usługowych odnotowano w podmiotach o liczbie pracujących 250 osób i więcej (odpowiednio 10,3% i 6,4%), podał także GUS.