Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, oraz Emitent.

Baltona

Baltona ma umowę najmu ok. 846 m2 powierzchni handlowej w Porcie Lotniczym we Wrocławiu, poinformowała spółka. Szacowana wartość umowy w okresie 5 lat wyniesie od 80 do 100 mln zł netto. Umowa została zawarta w związku ze złożeniem najkorzystniejszej oferty w konkursie. "Termin obowiązywania umowy został wskazany na czas nieokreślony od dnia 6 listopada 2017 r., przy czym umowa nie może być wypowiedziana przez żadną ze stron w terminie 5 lat od dnia 1 października 2017 r. Po upływie ww. pięcioletniego terminu okres wypowiedzenia umowy ustalony został na 3 miesiące. Przewidywane terminy przekazania przedmiotu najmu zostały ustalone odrębnie dla poszczególnych powierzchni handlowych w przedziale czasowym od listopada 2017 r. do maja 2018 r." - czytamy w komunikacie.

Bytom

Bytom odnotował 1,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2017 r. wobec 4,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Mennica Polska

Mennica Metale Szlachetne (MMSZ), spółka zależna Mennicy Polskiej, wniosła do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie odwołanie od decyzji Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego, określającej obowiązek uiszczenia zaległości podatkowej za niektóre miesiące 2012 r. w kwocie 188,98 mln zł wraz z odsetkami za zwłokę, podała Mennica.

>>> Zobacz też rekomendacje

Ronson

Ronson odnotował 2,55 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 10,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Ronson Development spodziewa się przekazania w tym roku ok. 900 mieszkań wobec wcześniej zakładanych ok. 1000 i w porównaniu do 781 przekazanych w ub.r., poinformował prezes Tomasz Łapiński. Oznacza to przekazanie ok. 400 mieszkań w ostatnim kwartale roku. Spółka zrealizuje natomiast najprawdopodobniej cel sprzedaży 800 mieszkań w całym roku. "Potencjał mieszkań do przekazania [sprzedanych i ukończonych] w IV kw. to ok. 510-520 mieszkań. Oczywiście nie wszystkie z nich uda się przekazać, myślę, że jeśli uda się przekazać ok. 400 to będzie dobry wynik. W IV kw. liczba 400 jest bardzo realną - czyli 900 a nie 1000 w całym roku, ten cel weryfikujemy" - powiedział Łapiński podczas konferencji prasowej.

Asbis Enterprises Plc

Asbis Enterprises Plc odnotował 2,1 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 1,37 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Asbis oczekuje, że realizacji prognozy zysku netto za bieżący rok w okolicy górnych widełek, czyli 6 mln USD, poinformował dyrektor Costas Tziamalis. Marża brutto na sprzedaży ma utrzymywać się powyżej 5%. >>>>

Gekoplast

Gekoplast odnotował 1,21 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 1,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Gekoplast podtrzymał prognozę 100,66 mln zł przychodów i 7,06 mln zł zysku netto w 2017 r., podała spółka. >>>>

Gekoplast zakłada, że do wycofania spółki z giełdy dojdzie w II kw. 2018 r. Zarząd planuje przedstawić propozycję planu działań na przyszły rok nowemu inwestorowi, poinformował prezes Piotr Górowski. >>>>

Pfleiderer

Pfleiderer odnotował 0,45 mln euro skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 9,44 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Pfleiderer Group liczy na wzrost sprzedaży w ujęciu rocznym w całym 2017 r. dzięki większym wolumenom, zaś w samym IV kw. br. spodziewa się stabilnych obrotów, podała spółka. >>>>

CCC

CCC.eu, spółka zależna CCC, zawarła z Peeraj Brands International S.R.L. porozumienie w sprawie sprzedaży przez Peeraj Brands International towarów oferowanych przez sieć sklepów detalicznych pod marką CCC na terytorium Mołdawii, poinformowała spółka. >>>>

Redan

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan wyniosła ok. 60 mln zł w październiku, co oznacza spadek o 2% r/r. W I-X 2017 r. sprzedaż wyniosła ok. 488 mln zł i była niższa o 0,6% w skali roku. >>>>

CEZ

CEZ odnotował 206 mln CZK skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 813 mln CZK zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

CEZ skorygował prognozę zysku EBITDA do 52 mld CZK w 2017 r. wobec wcześniej oczekiwanych 53 mld CZK i podtrzymał prognozę skorygowanego zysku netto na poziomie 19 mld CZK, podała spółka. >>>>

Wittchen

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 27,9 mln zł w październiku 2017 r. i były wyższe o 22% w skali roku, poinformowała spółka. >>>>

Emperia Holding

Litewska grupa Maxima, która prowadzi w Polsce sieć sklepów detalicznych Aldik, jest zainteresowana przejęciem Emperii Holding - właściciela sieci sklepów Stokrotka, wynika z nieoficjalnych informacji "Parkietu". Według gazety, sprawa wyjaśni się w I kw. 2018 r. >>>>

CDRL

Przychody spółki CDRL w polskich sklepach wyniosły w październiku br. 13,4 mln zł, a w polskim kanale e-commerce 1,81 mln zł. Oznacza to odpowiednio spadek o 9% i wzrost o 16% w porównaniu do analogicznego miesiąca zeszłego roku. >>>>

Grupa Introl

Grupa Introl zanotowała szacunkowo w okresie I-III kw. 2017 r. skonsolidowane przychody na poziomie 270,05 mln zł, zysk brutto 8,37 mln zł i zysk netto 5,41 mln zł, podała spółka. >>>>

ING Bank Śląski

Moody's Investors Service podtrzymał ratingi ING Banku Śląskiego na niezmienionych poziomach i podwyższył perspektywę ratingu długoterminowego do pozytywnej ze stabilnej, podała agencja. >>>>

Vantage Development

Zarząd Vantage Development podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii R o łącznej wartości nominalnej nie przekraczającej 60 mln zł i terminie zapadalności do 3,5 roku od dnia emisji, podała spółka. "Emisja zostanie przeprowadzona w trybie oferty prywatnej na podstawie art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach. Szczegółowe parametry emisji zostaną określone w warunkach emisji obligacji, które będą stanowiły załącznik do przedstawianej przez emitenta propozycji nabycia" - czytamy w komunikacie.

Vantage Development miał 199,43 mln zł przychodów ze sprzedaży, 29,45 mln zł zysku operacyjnego i 20,66 mln zł zysku netto w okresie 9 miesięcy 2017 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. >>>>

Geotrans

Geotrans podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych we wszystkich obszarach działalności biznesowej, mając na uwadze m.in. podwyższenie kapitału zakładowego, zakup lub sprzedaż istniejących akcji spółki, poinformowała spółka. "Na obecnym etapie będą analizowane i rozważane różne opcje strategiczne, w tym podjęcie działań mających na celu: zaangażowanie kapitałowe i operacyjne inwestora branżowego, o którym mowa w raporcie bieżącym ESPI nr 19/2017 z dnia 20 lipca 2017 r., w wyniku którego może nastąpić: podwyższenie kapitału zakładowego spółki, zakup lub sprzedaż istniejących akcji emitenta, jak również wezwanie na sprzedaż akcji oraz wycofanie akcji emitenta z alternatywnego systemu obrotu NewConnect. Nie można również wykluczyć utrzymania dotychczasowej struktury właścicielskiej, a także zawarcia aliansu strategicznego, dokonania transakcji o innej strukturze, jak również niepodjęcia żadnych działań" - czytamy w komunikacie.

Columbus Energy

Prospekt Columbus Energy w związku z przejściem na GPW z NewConnect z emisją akcji trafił do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podała spółka. >>>>

PGE

Moody's podtrzymał rating Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) na poziomie Baa1 z perspektywą stabilną, podała PGE. >>>>

Herkules

Herkules szacuje przychody z udziału w kontrakcie na budowę systemu GSM-R dla PKP Polskich Linii Kolejowych na kilkadziesiąt milionów złotych w 2018 r. i ponad 75 mln zł rocznie w latach 2019-2021, jeśli kontrakt zostanie zawarty do końca tego roku, poinformował prezes spółki zależnej Gastel Prefabrykacja (która będzie realizowała przypadającą na Herkulesa część kontraktu wartą ok. 300 mln zł) Jacek Drażniuk. >>>>

Famur

Famur zawarł ostatnią z czterech umów w ramach zadania pn. "Leasing finansowy wraz z dostawą nowych przenośników zgrzebłowych ścianowych i podścianowych oraz lekkich i pomocniczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej", a łączna wartość wynagrodzenia za wykonanie czterech umów wynosi 74,03 mln zł netto, podała spółka. "Realizacja umów będzie następować etapowo na podstawie ustalonego harmonogramu. Ostateczny termin dostawy maszyn i urządzeń wraz z ich montażem przypada do końca II kwartału 2018 r." - czytamy w komunikacie.

Monnari Trade

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte w październiku 2017 roku przez Monnari Trade wyniosły ok. 21,5 mln zł i były wyższe o 3,37% niż rok wcześniej, podała spółka. >>>>

Marvipol

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Marvipol Development, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B, podała KNF. >>>>

Magellan

Grupa kapitałowa Magellan, będąca częścią BFF Banking Group (BFF), miała 131,3 mln zł przychodów i 31,8 mln zł zysku netto w I-III kwartale 2017 r., podała spółka. >>>>