Monnari Trade

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte w listopadzie 2017 roku przez Monnari Trade wyniosły ok. 22 mln zł i były wyższe o 1,85% niż rok wcześniej, podała spółka. "Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych w okresie styczeń - listopad 2017 roku wyniosła ok. 210,8 mln zł. Przychody te były wyższe o 7,61 % od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku (195,9 mln zł)" - czytamy w komunikacie.

Cyfrowy Polsat

Cyfrowy Polsat złożył zlecenia nabycia łącznie pakietu ok. 32% akcji spółki Netia od dwóch znaczących akcjonariuszy - Mennicy Polskiej oraz FIP 11 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (FIZAN), podał Cyfrowy Polsat. Cena nabycia została ustalona na łączną kwotę 638,8 mln zł. Spółka zamierza też ogłosić wezwanie w celu osiągnięcia udziału wynoszącego nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netii, podano także.  >>>>  

Cyfrowy Polsat ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 119 349 971 akcji Netii, stanowiących 34,24% kapitału zakładowego oraz 34,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 5,77 zł za sztukę, podał Cyfrowy Polsat. >>>> 

Cyfrowy Polsat nie oczekuje na razie wypłaty dywidendy przez Netię, poinformowała członek zarządu ds. finansowych Katarzyna Ostap-Tomann. >>>> 

Vantage Development, Rank Progress

Vantage Development zawarł z Rank Progress porozumienie dotyczące utworzenia spółki w formule joint-venture w celu realizacji inwestycji deweloperskiej we Wrocławiu na nieruchomościach o łącznej powierzchni 14 ha, podał Vantage Development. "Porozumienie przyznaje emitentowi wyłączność na prowadzenie negocjacji, zmierzających do zawarcia umowy końcowej regulującej zasady współpracy stron w ramach realizacji w terminie nie późniejszym niż 15 grudnia 2017 roku. Porozumienie wygasa w przypadku, gdy umowa nie zostanie zawarta w ww. terminie" - czytamy w komunikacie.


>>> Zobacz też rekomendacje         

Bioton

Bioton zdecydował się na dokonanie odpisu aktualizującego wycenę zaangażowania w spółce zależnej SciGen na skutek otrzymania od KPMG Advisory raportów z oszacowania wartości godziwej akcji oraz należącej do SciGen licencji na obrót produktami leczniczymi w postaci rekombinowanej insuliny ludzkiej, podał Bioton. Wartość odpisów z tytułu utraty wartości inwestycji w SciGen wyniosła 52,4 mln USD. "Wycena akcji SciGen została dokonana metodą dochodową z wykorzystaniem analizy zdyskontowanych przepływów pieniężnych oraz pomocniczo metodą rynkową. Wycena licencji oraz umów o udział w zysku została dokonana metodą dochodową z wykorzystaniem modelu wielookresowej nadwyżki dochodów z aktywów (MEEM). Oba raporty zostały przygotowane przy założeniu stopy dyskontowej wyceny (średniego ważonego koszty kapitału) na poziomie 11,3%" - czytamy w komunikacie. 

Qumak 

Qumak podpisał z Euvic list intencyjny, według którego nabędzie od Euvic 100% akcji spółki IT Works w zamian za swoje akcje nowej emisji serii N, podała spółka. Docelowo Qumak ma przejąć Euvic. >>>> 

LC Corp

LC Corp nabył prawa użytkowania wieczystego oraz prawo własności działek gruntu o łącznej powierzchni 1,2445 ha położonych we Wrocławiu przy ul. Kamiennej za łączną kwotę netto 22 mln zł zł, podała spółka. "Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługową. Spółka zamierza na przedmiotowej nieruchomości zrealizować projekt inwestycyjny z około 420 lokalami mieszkalnymi" - czytamy w komunikacie. 

Libet

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wyznaczył do 30 kwietnia 2018 roku termin zakończenia postępowania przeciwko Libetowi dotyczącego naruszenia obowiązku stosowania się do ograniczeń poboru energii elektrycznej w sierpniu 2015 r., poinformowała spółka. >>>> 

Herkules

Herkules podpisał umowę z niemiecką firmą Enercon GmbH na świadczenie usług dźwigowych montażu turbin wiatrowych na terenie Niemiec o wartości ok. 5 mln zł, podała spółka. "Przedmiotem podpisanej umowy jest świadczenie usług dźwigowych montażu turbin wiatrowych na terenie Niemiec przy wykorzystaniu trzech żurawi kratowych emitenta klasy 500t i 600 t. oraz żurawi hydraulicznych. Okres obowiązywania umowy to styczeń-czerwiec 2018 roku. Szacowana wartość kontraktu wynosi około 5 mln zł" - czytamy w komunikacie. 

Serinus Energy

Rezerwy całkowite Serinus Energy dla kategorii 1P i 2P zmniejszyły się na koniec września br. odpowiednio o 10% i 7% w stosunku do 2016 roku, podała spółka. Łączne rezerwy ropy i gazu (kategorie 1P i 2P) spadły odpowiednio do 10,02 mld BOE z 10,76 mld BOE, podano także. >>>>  

Gino Rossi

Sprzedaż Gino Rossi wzrosła w listopadzie br. o 15% r/r i wyniosła 17 mln zł, podała spółka. >>>> 

Grupa Lotos

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 7,08 USD na baryłce w listopadzie wobec 8,55 USD miesiąc wcześniej i 8,59 USD rok wcześniej, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.  

CDRL

Przychody spółki CDRL w polskich sklepach wyniosły w listopadzie br. 11,4 mln zł, a w polskim kanale e-commerce 1,62 mln zł. Oznacza to wzrost odpowiednio o 7% i 51% w skali roku, podała spółka. >>>>  

Asseco Poland

Asseco Poland podpisało z Wojskowym Centrum Geograficznym (WCG) umowę na dostawę systemu informatycznego Geoserwer 2, który będzie pełnił rolę centralnego, cyfrowego katalogu danych geograficznych - również archiwalnych, podała spółka. >>>> 

Zamet Industry

Zamet Industry zakończył produkcję ram do podwodnych systemów wydobycia i przerobu ropy naftowej dla projektu "Kaombo: u wybrzeży Angoli. Kontrakt z norweską firmą Aker Solutions realizowany był przez Zamet od lipca 2015 r. i opiewa na łączną kwotę 13,5 mln euro, podała spółka. >>>> 

Echo Investment

Echo Investment wraz ze spółkami zależnymi sprzedało umowami przedwstępnymi 203 mieszkania w listopadzie 2017 r., a przekazało 110, podała spółka. "Narastająco od początku 2017 roku emitent oraz spółki zależne emitenta sprzedały umowami przedwstępnymi 1 248 mieszkań, co oznacza 75% wzrostu w porównaniu do analogicznego okresu 2016 r., kiedy to umowami przedwstępnymi zostało sprzedanych 714 lokali" - czytamy w komunikacie. Narastająco od początku 2017 roku Echo oraz spółki zależne zawarły 814 umów ostatecznych, przenoszących własność mieszkań, co oznacza 88% wzrostu w ujęciu rocznym, podano także. 

Marvipol Development

Marvipol Development 1 Sp. z o.o. sp.k. - jednostka należąca do grupy Marvipol Development - zawarła z podmiotami tworzącymi konsorcjum spółek z grupy Aldesa Construcciones umowę na realizację przez nie - jako generalny wykonawca - inwestycji Central Park Ursynów - Zadanie IV, podał Marvipol Development. Wynagrodzenie generalnego wykonawcy ustalono na 82,82 mln zł netto. Konsorcjum tworzą spółki: Aldesa Construcciones S.A. z siedzibą w Madrycie, Hiszpania, działającą na terenie Polski przez Aldesa Construcciones S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie oraz Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

J.S. Hamilton Poland

Zarząd BondSpot wyznaczył pierwszego dnia notowania na rynku Catalyst obligacji serii B spółki J.S. Hamilton Poland na czwartek, 7 grudnia br., podała giełda. Do obrotu trafi 200 000 obligacji na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, podano w uchwale. Ostatni dzień notowań papierów serii A to 17 września 2020 r. 

Mabion

Mabion złożył do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej europejskie zgłoszenie patentowe, z możliwością rozszerzenia w trybie PCT, na podstawie którego spółka ubiega się o ochronę prawną dla swojego wynalazku pn. "Combination Therapy of Multiple Sclerosis comprising a CD20 Ligand", podała spółka. "Przedmiotem złożonego wniosku patentowego jest innowacyjna terapia leczenia pacjentów cierpiących na stwardnienie rozsiane przy użyciu przeciwciała MabionCD20 skojarzonego z innymi substancjami _projekt MabionMS_" - czytamy w komunikacie. Zarząd spółki uznał fakt złożenia wniosku patentowego za istotną informację, ponieważ jest to pierwszy realizowany przez spółkę projekt badawczy nad lekiem innowacyjnym i w przypadku jego powodzenia i uzyskania ochrony może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową emitenta. Złożenie wniosku nie oznacza gwarancji uzyskania ochrony patentowej, czytamy także. 

Energa

Część energetyczna projektu budowy stopnia na Wiśle w Siarzewie to koszt ok. 900 mln zł, a wśród źródeł finansowania znajdą się zarówno środki Energi, jak i z programu unijnego, poinformował wiceprezes Energi Jacek Kościelniak. >>>>  

Mostostal Warszawa   

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin Sp. z o.o. złożył przeciwko Mostostalowi Warszawa i innemu podmiotowi pozew o zapłatę kary wysokości 81,58 mln zł, podał Mostostal Warszawa. Spółka w całości kwestionuje i uznaje za bezzasadne te roszczenia. "Powód domaga się solidarnie od pozwanych zapłaty kary umownej w wysokości 81,58 mln zł z tytułu opóźnień w usuwaniu wad i usterek w zakresie umowy na 'Wykonanie budowy budynku terminala pasażerskiego na terenie lotniska Warszawa - Modlin', o której to umowie spółka informowała raportem bieżącym z dnia 28 października 2010 roku. Wartość przedmiotowej umowy wyniosła 69,53 mln zł brutto" - czytamy w komunikacie. 

Open Finance

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia przez Open Finance akcji Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Noble TFI) w liczbie, która spowoduje przekroczenie 1/3 ogólnej liczby głosów i kapitału na walnym zgromadzeniu Noble TFI, podała Komisja. >>>>  

Torpol

Torpol zdecydował o spisaniu aktywa na podatek odroczony dotyczącego wyodrębnionego znaku towarowego, co wpłynie na obniżenie jednostkowego i skonsolidowanego wyniku finansowego o 5,26 mln zł, podała spółka. >>>> 

Tatry Mountain Resorts

Tatry Mountain Resorts (TMR) podpisał z miastem Liberec w Czechach umowę najmu ośrodka sportowego Ještěd na 10 lat z możliwością przedłużenia o kolejne 10 lat, podała spółka. Planowane inwestycje w ośrodek to 600 mln CZK. >>>> 

Famur

Famur i zarządzany przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych - Kapitałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie wspólnego przedsiębiorcy pod nazwą Mining Equipment Finance, podał Urząd. "Koncentracja ma się dokonać w formie utworzenia przez Famur S.A. oraz Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych - Kapitałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, w imieniu którego działa Polski Fundusz Rozwoju S.A., wspólnego przedsiębiorcy" - czytamy w komunikacie.

Robyg 

Bricks Acquisitions Limited z grupy Goldman Sachs złożył wniosek do Urzędu Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Robygiem, podał Urząd. >>>> 

LC Corp

LC Corp dokonał emisji 4,5-letnich niezabezpieczonych obligacji kuponowych w ramach podpisanej z Bankiem Pekao i mBankiem umowy Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł, podała spółka. >>>> 

Wittchen 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 26,3 mln zł w listopadzie 2017 r. i były wyższe o 35% w skali roku, poinformowała spółka. >>>> 

Qumak

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Qumak podjęło uchwałę o dalszym istnieniu spółki. W uzasadnieniu do tej uchwały zarząd przedstawił plan naprawczy, który został opracowany i przyjęty przez zarząd 8 listopada 2017 r. W konsekwencji zarząd zdecydował o zawieszenie realizacji strategii spółki na lata 2017-2020, podał Qumak. >>>>