W 2016 roku napływ netto bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do Polski wyniósł 54,9 mld zł, podaje NBP w raporcie. Dominującą pozycją były, po raz kolejny, reinwestycje zysków w kwocie 34,2 mld zł. Była to najwyższa z dotychczas odnotowanych kwota reinwestycji. Wynikała w dużej mierze z rekordowo wysokich dochodów podmiotów z udziałem inwestorów.

Natomiast największy wzrost dochodów odnotowano w działalności związanej z obsługą nieruchomości. Największe reinwestycje zysków dotyczyły zaś przetwórstwa przemysłowego.

Po raz pierwszy NBP uwzględnił zupełnie nową kategorię – BIZ w branżach innowacyjnych. Ich rola w ostatnich latach rośnie. Wzrost transakcji w tym obszarze wiąże się przede wszystkim z wyższą niż przeciętna dochodowością istniejących już przedsiębiorstw i związaną z tym większą możliwością reinwestycji zysków.

W 2016 roku polscy inwestorzy zainwestowali w ramach BIZ za granicą 31,8 mld zł, przy czym największy wpływ na wartość tych transakcji miały przekształcenia organizacyjne w obszarze funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które związane były z wprowadzonymi w listopadzie 2016 zmianami w ich opodatkowaniu. W konsekwencji fundusze inwestycyjne, w miejsce swoich inwestycji portfelowych za granicą, dokonywały inwestycji w te same podmioty, lecz za pośrednictwem tworzonych przez siebie spółek krajowych. Inwestycje te zgodnie ze standardami międzynarodowymi zostały zakwalifikowane jako inwestycje bezpośrednie.

>>> Czytaj też: Dokąd trafiają polskie i europejskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne? [WYKRESY]

W ten sposób, w 2016 roku odnotowano wzrost transakcji z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą o 15,3 mld zł, kosztem inwestycji portfelowych.

W raporcie zaprezentowano także jaką część polskich BIZ za granicą stanowią inwestycje dokonywane przez podmioty (rezydentów) zarówno pod kontrolą krajową, a jaką przez firmy kontrolowane zza granicy. Podmioty pod kontrolą krajową posiadały na koniec 2016 roku należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą o wartości 72,2 mld zł, a firmy będące pod kontrolą podmiotów zagranicznych 50,2 mld zł.

Największą część polskich BIZ za granicą będących pod kontrolą rezydentów stanowiły inwestycje związane z optymalizacją podatkową, polegającą na inwestycji krajowego podmiotu w zagraniczną spółkę holdingową w celu dokonania docelowej inwestycji z powrotem w kraju (tzw. roundtripping), wynoszące 34,9 mld zł, (29 proc. polskich inwestycji bezpośrednich za granicą ogółem).

Struktury powstałe w wyniku wspomnianej powyżej reorganizacji funduszy inwestycyjnych także mieszczą się w ramach roundtrippingu. Pozostałe inwestycje prywatne zamknęły się kwotą 20,5 mld zł (17 proc.), a inwestycje firm pod kontrolą Skarbu Państwa wyniosły 16,8 mld zł. (14 proc.).

W inwestycjach krajowych podmiotów kontrolowanych przez nierezydentów można było wyróżnić inwestycje związane z kapitałem w tranzycie dokonywane przez podmioty prowadzące rzeczywistą działalność wynoszące 11,5 mld zł (9 proc.) i pozostałe inwestycje bezpośrednie krajowych podmiotów będących pod kontrolą nierezydentów, w kwocie 38,7 mld zł (32 proc.).

(źródło: materiał pras., oprac. km)

Źródło nieznane