Wydatki cudzoziemców w Polsce ukształtowały się na poziomie ok. 11,7 mld zł, natomiast Polaków za granicą - ok. 6,8 mld zł w III kw. 2017 r. i były wyższe odpowiednio o 7,7 proc. i o 6,5 proc. w ujęciu rocznym. W stosunku do kwartału poprzedniego wydatki zarówno cudzoziemców, jak i Polaków były również wyższe - odpowiednio o 7,3 proc. i 41,7 proc.

"W strukturze wydatków poniesionych w Polsce przez cudzoziemców przekraczających lądową granicę w III kwartale 2017 r. największy udział miały wydatki przekraczających granicę z Niemcami (46,6 proc.), następnie z Ukrainą (20,5 proc.), Czechami (11,8 proc.), Słowacją (8,3 proc.), Białorusią (7,0 proc.), Litwą (4,3 proc.) i Rosją (1,6 proc.). W przypadku mieszkańców Polski, przekraczających lądową granicę kraju, najwyższe wydatki za granicą ponieśli przekraczający granicę z Niemcami (49,2 proc. ogółu wydatków Polaków przekraczających lądową granicę Polski w III kwartale 2017 r.), następnie z Czechami (29,9 proc.), Słowacją (14,9 proc.), Litwą (2,6 proc.), Ukrainą (1,5 proc.), Rosją (1,3 proc.) i Białorusią (0,6 proc.)" - czytamy w komunikacie.

W III kwartale 2017 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 82,6 mln, z tego 47,9 mln (58,0 proc.) dotyczyło cudzoziemców (nierezydentów), a Polaków (rezydentów) 34,7 mln (42,0 proc.). Około 73,3 proc. ogółu przekroczeń dotyczyło granicy lądowej Polski z krajami Unii Europejskiej, 13,8 proc. granicy na lotniskach, 12,0 proc. zewnętrznej granicy lądowej UE i 0,9 proc. morskiej, podał także GUS.