Warszawa, 16.01.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Sygnity uchylili uchwałę z 17 sierpnia 2017 r. i przyjęli uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję do 10 mln akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z uchwał podjętych podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.
"Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki [...] podwyższa kapitał zakładowy spółki z kwoty 11 886 242,00 złote do kwoty nie mniejszej niż 11 886 243,00 złote i nie większej niż 21 886 242,00 złote, tj. o kwotę nie mniejszą niż 1 złoty i nie większą niż 10 000 000,0" – czytamy w uchwale.
Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 10 mln akcji na okaziciela serii Z z wyłączeniem prawa poboru.
"Objęcie akcji nastąpi w drodze złożenia przez spółkę oferty oznaczonym adresatom, w liczbie nie większej niż 149, wskazanym przez zarząd spółki i jej przyjęcia na piśmie pod rygorem nieważności przez tych adresatów" – czytamy dalej.
Umowy objęcia akcji zostaną zawarte nie później niż w dniu 1 lipca 2018 r., podano także.
Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.
(ISBnews)