Z danych Eurostatu wynika, że w 2016 r. prawie jedna czwarta mieszkańców dużych miast (23,6 proc.) w UE była zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. To mniej niż w przypadku ludności na obszarach wiejskich (25,5 proc.), ale więcej niż wśród mieszkańców mniejszych miast i przedmieść (21,6 proc.).

Całkowity udział populacji zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w UE nieznacznie rośnie. W miastach udział ten wzrósł z 22,7 proc. w 2010 r. do 23,6 proc. w 2016 r., podczas gdy w mniejszych miastach i na przedmieściach odsetek ten wzrósł z 20,3 proc. w 2010 r. do 21,6 proc. w 2016 r. Zdecydowanie bardziej widoczną poprawę sytuacji materialnej ludności zanotowano natomiast na wsiach. Udział osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem na obszarach wiejskich w UE zmniejszył się z 29 proc. w 2010 r. do 25,5 proc. w 2016 r.

Polska znajduje się w czołówce państw UE z najniższym poziomem zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w dużych miastach. Pierwsze dwa miejsca zajmują nasi południowi sąsiedzi. Najniższy odsetek mieszkańców zagrożonych biedą odnotowano na Słowacji (13 proc.), a tuż za nią znalazły się Czechy (13,8 proc.). Na trzecim miejscu, ze wskaźnikiem na poziomie 16,2 proc., uplasowała się Polska.

>>> Czytaj też: Te kraje stoją w kolejce do UE. Co trzeba wiedzieć o państwach Bałkanów Zachodnich?

Reklama

Na drugim krańcu zestawienia, wśród państw z najwyższym udziałem osób zagrożonych biedą znalazły się duże miasta w Grecji (33,6 proc.), a następnie w Bułgarii (31,1 proc.), we Włoszech (30,3 proc.) i Belgii (29,3 proc.).

W 12 państwach członkowskich UE (w tym w Polsce) miasta odnotowały najniższy odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, natomiast w 10 krajach unijnych najniższy udział odnotowano na obszarach wiejskich. Mniejsze miasta i przedmieścia miały najniższy udział osób zagrożonych ubóstwem w 6 krajach członkowskich.

Mieszkańcy dużych miast w Austrii, Belgii, Danii, Holandii i Wielkiej Brytanii byli bardziej narażeni na ryzyko ubóstwa lub wykluczenia społecznego niż mieszkańcy obszarów wiejskich, mniejszych miast i przedmieść. Natomiast odsetek zagrożenia biedą mieszkańców miast w Rumunii był o połowę mniejszy niż na rumuńskich wsiach.

W Polsce największe ryzyko ubóstwa lub wykluczenia odnotowano na terenach wiejskich. Na wsiach problem ten dotyczył 27,9 proc. mieszkańców (4,44 mln osób). Nieco lepiej sytuacja wyglądała w małych miastach, gdzie odsetek ten wynosił 19,3 proc. (1,8 mln osób). W najlepszym położeniu byli mieszkańcy dużych miast, gdzie bieda lub ubóstwo groziło 2 mln osób, co stanowiło 16,2 proc. populacji tych obszarów.