Poniżej podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji:

Wyszczególnienie Stan na Stan na Zmiana od
WYSZCZEGÓLNIENIE 31.12.2017 31.01.2018 31.12.2017
w mln zł w mln zł w mln zł w %
A. PODAŻ PIENIĄDZA (M3) 1 324 383,3 1 309 614,8 -14 768,5 -1,1
1. Pieniądz gotówkowy w obiegu (poza kasami banków) 184 478,4 181 108,6 -3 369,8 -1,8
2. Depozyty i inne zobowiązania wobec sektorów krajowych 1 128 353,5 1 115 149,7 -13 203,8 -1,2
2.1. Gospodarstwa domowe 732 434,8 732 162,6 -272,2 0,0
2.2. Pozostałe instytucje finansowe 53 779,2 53 577,4 -201,8 -0,4
2.3. Przedsiębiorstwa niefinansowe 275 408,9 266 624,5 -8 784,4 -3,2
2.4. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gosp. dom. 23 933,9 24 568,5 634,6 2,7
2.5. Instytucje samorządowe 32 787,9 32 692,6 -95,3 -0,3
2.6. Fundusze zabezpieczenia społecznego 10 008,9 5 524,2 -4 484,7 -44,8
3. Pozostałe składniki pieniądza M3 11 551,4 13 356,5 1 805,1 15,6
B. Aktywa zagraniczne netto w mln zł 232 521,9 233 127,3 605,3 0,3
w mln EUR 55 748,6 56 191,5 442,9 0,8
C. Aktywa krajowe netto 1 091 861,4 1 076 487,6 -15 373,8 -1,4
1. Należności od sektorów krajowych 1 175 814,3 1 180 681,8 4 867,5 0,4
1.1. Gospodarstwa domowe 676 394,4 679 166,0 2 771,7 0,4
1.2. Pozostałe instytucje finansowe 81 338,0 80 126,0 -1 212,0 -1,5
1.3. Przedsiębiorstwa niefinansowe 360 519,0 363 849,2 3 330,1 0,9
1.4. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gosp. dom. 6 946,3 6 967,5 21,3 0,3
1.5. Instytucje samorządowe 50 616,6 50 573,1 -43,5 -0,1
1.6. Fundusze zabezpieczenia społecznego 0,1 0,1 0,0 4,4
2. Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego 268 846,7 237 441,6 -31 405,1 -11,7
3. Pozostałe pozycje (netto) -352 799,6 -341 635,9 11 163,8 -3,2
Informacje uzupełniające:
Kurs średni NBP PLN/ 1 EUR 4,1709 4,1488 - -0,5
Kurs średni NBP PLN/ 1 USD 3,4813 3,3318 - -4,3
Depozyty walutowe zaliczane do M3 (z poz. A.2.) w mln EUR 32 460,8 32 721,5 260,8 0,8

(PAP Biznes)