Dekpol warunkowo przydzieli obligacje serii G o łącznej wartości 76,88 mln złWarszawa, 08.03.2018 (ISBnews) - Dekpol podjął uchwałę o dokonaniu warunkowego przydziału 76 880 obligacji serii G o wartości nominalnej 1000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 76,88 mln zł, poinformowała spółka. Przydział został dokonany pod warunkiem dokonania ostatecznego rozrachunku obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

"Obligacje zostały wyemitowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Obligacje są niezabezpieczonymi papierami wartościowymi na okaziciela, niemającymi postaci dokumentu, oprocentowanymi według stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M i marży. Odsetki będą płatne w okresach sześciomiesięcznych. Z tytułu obligacji przysługują wyłącznie świadczenia pieniężne. Wykup obligacji nastąpi w dniu 8 marca 2021 r. z zastrzeżeniem, że spółka zobowiązana jest do dokonania przymusowej amortyzacji 25% obligacji w dniu wypłaty odsetek za VI okres odsetkowy" - czytamy w komunikacie.

Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na bieżącą działalność spółki, w szczególności na finansowanie zakupu gruntów oraz refinansowanie części lub całości obligacji serii D, podano również.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od stycznia 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 258,71 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)