"Zgodnie z zapowiedziami z poniedziałkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki powierzył w dniu dzisiejszym Piotrowi Woźnemu funkcję Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw programu +Czyste Powietrze+. Działanie to ma na celu jeszcze bardziej efektywną realizację jednej z najważniejszych deklaracji z grudniowego expose premiera Morawieckiego dotyczącej naprawy jakości powietrza, którym oddychają Polacy" - oświadczyła KPRM.

Jak dodano, będzie to służyć również działaniom naprawczym, które Polska musi podjąć, aby uniknąć płacenia kar po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 22 lutego 2018 r., który stwierdził, że Polska w latach 2007-2015 nie ustanowiła skutecznego systemu ochrony swoich obywateli przed zanieczyszczonym powietrzem.

"Rząd Zjednoczonej Prawicy konsekwentnie realizuje działania na rzecz poprawy powietrza, którym oddychają Polacy, nadrabiając w ten sposób wieloletnie zaległości wskazywane już od 2000 r. w kolejnych raportach Najwyższej Izby Kontroli" - podkreśliła Kancelaria.

KPRM przypomniała jednocześnie, że 6 marca br. rząd przyjął i skierował do prac parlamentarnych projekt ustawy regulującej kwestie obrotu paliwami stałymi, której celem jest definitywne usunięcie z palenisk polskich domów najbardziej szkodliwych paliwa w postaci mułów i flotokoncentratów oraz wprowadzenie świadectw jakości, które klienci otrzymywać będą od sprzedawców węgla, dostając w ten sposób po raz pierwszy pełną informację na temat wartości opałowej kupowanych paliw.

"Po zakończeniu rządowych prac nad tym projektem, mającym fundamentalne znaczenie dla jakości powietrza w Polsce, przyszedł czas na pełną koordynację aktywności wszystkich organów administracji centralnej oraz agend rządowych zajmujących się sprawami jakości powietrza" - wskazano.

Jak dodano, zadaniem powołanego pełnomocnika będzie zapewnienie "efektywnej koordynacji podejmowanych działań, tak aby w pełni zrealizować postulaty programu +Czyste Powietrze+, jak również dynamicznie reagować na pojawiające się potrzeby optymalizacji tego programu".

"Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów odpowiedzialny będzie również za kontynuację prac nad programem pilotażowym STOP SMOG, w ramach którego rząd będzie współpracować z 33 polskimi miastami umieszczonymi przez Światową Organizację Zdrowia na liście 50 miast w Europie z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem, pomagając tym miastom przeprowadzić finansowaną ze środków publicznych termomodernizację budynków mieszkalnych należących do najmniej zamożnych gospodarstw domowych" - podała Kancelaria.

"Doświadczenia wyniesione z programów pilotażowych wykorzystane zostaną dla potrzeb opracowania ogólnopolskiego programu termomodernizacji budynków mieszkalnych, którego realizacja przyczyni się do radykalnej poprawy jakości powietrza w Polsce, a jednocześnie pozwoli na uzyskanie znaczących oszczędności w ilości energii zużywanej przez polskie gospodarstwa domowe" - dodano.

KPRM poinformowała też, że do zadań pełnomocnika należeć będzie również przegląd i sformułowanie propozycji optymalizacji wydatkowania wszystkich środków publicznych dostępnych w perspektywie budżetowej 2014–2020.

"Wydatkowanie tych środków musi zostać sprowadzone do wspólnego mianownika i wspólnych reguł, tak aby środki dostępne w Funduszu Termomodernizacji i Remontów, Regionalnych Programach Operacyjnych, Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko czy też pozostające w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska pracowały na rzecz realizacji zintegrowanego programu poprawy jakości powietrza w Polsce" - podkreśliła Kancelaria.

Doświadczenia te - jak dodano - wykorzystane zostaną przy ustalaniu z Komisją Europejską zasad otrzymywania przez Polskę środków unijnych w kolejnej perspektywie budżetowej 2021–2027.

"Pełnomocnik będzie również odpowiedzialny za kontakt rządu z jednostkami samorządu terytorialnego poszczególnych szczebli w sprawach dotyczących poprawy jakości powietrza, jak również za kontakty z organizacjami pozarządowymi, które są niezwykle ważnym partnerem w działaniach na rzecz naprawy powietrza w Polsce" - dodała KPRM.

Dotychczas Woźny pełnił funkcję wiceministra przedsiębiorczości i technologii, gdzie odpowiadał za problem walki ze smogiem w Polsce. W poniedziałek znalazł się w grupie 17 odwołanych przez premiera wiceministrów.

Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska zapowiadała wówczas, że Woźny będzie realizował swoje zadania dot. walki ze smogiem, które - jak wskazała - są priorytetem rządu Mateusza Morawieckiego.

"Proszę nie wiązać tego z jakąkolwiek rozbudową struktur, ale nadzorem nad niezmiernie ważnym zadaniem, które zostało przed nami postawione, którego rozwiązania oczekują Polacy, a my chcemy temu wyzwaniu sprostać" - mówiła wtedy rzeczniczka rządu.

Podkreśliła jednocześnie, że zmiana funkcji Woźnego nie wiąże się "z dodatkowymi wynagrodzeniami, czy apanażami". "Jest zmiana funkcji, zadanie do wykonania pozostaje i ktoś je wykonać musi" - zaznaczyła. (PAP)

autor: Rafał Białkowski