Warszawa, 19.03.2018 (ISBnews) - Rafako miało 1 782,6 mln zł skonsolidowanych przychodów (o 92,7 mln zł mniej r/r), 150 mln zł zysku brutto ze sprzedaży (o 25,7 mln zł więcej r/r) i 3,2 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej (o 7,7 mln zł mniej r/r) w 2017 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.
"W ocenie zarządu emitenta na obniżenie skonsolidowanego i jednostkowego wyniku netto za 2017 r. wpływ miały następujące istotne czynniki, dotyczące bezpośrednio emitenta:
a) podjęcie przez zarząd emitenta decyzji o dokonaniu korekt w wycenie kontraktów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2017 r. w wyniku przeprowadzenia okresowej analizy kosztów poniesionych w związku z ich realizacją oraz weryfikacji założeń odnośnie przyszłych przychodów i kosztów związanych z tymi kontraktami, w tym mających ujemny wpływ na wynik, tj. w szczególności: rozpoznanie straty w wysokości 10 mln zł w związku z koniecznością wymiany części urządzeń na kontrakcie dotyczącym budowy kotła fluidalnego oraz z powodu utworzenia dodatkowej rezerwy na spodziewaną stratę w kwocie 9,2 mln zł na kontrakcie dotyczącym instalacji odazotowania spalin, która może wystąpić w przypadku wydania polecenia rozpoczęcia prac na projekcie;
b) utworzenie rezerw związanych z reorganizacją emitenta, której nowy etap został rozpoczęty w dniu 21 czerwca 2017 r. Ostateczne zobowiązania w zw. z realizacją reorganizacji emitenta wyniosą około 8,4 mln zł i znajdują w całości odzwierciedlenie w wyniku za rok obrotowy 2017, co pozwoli na zrealizowanie zakładanych pierwotnie oszczędności;
c) realizacja aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 17,2 mln zł (odroczony podatek nieskutkujący wypływem środków pieniężnych w omawianym okresie)" - czytamy w komunikacie.
Przedstawione powyżej wybrane dane finansowe mają charakter wstępny i mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną przedstawione w raporcie rocznym za 2017 rok, którego publikacja została zaplanowana na 5 kwietnia 2018 r., podkreślono.
Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG.
(ISBnews)