Boryszew i Impexmetal ujmą ryzyka dot. zobowiązań Hutmenu w raportach za 2017 r.


Warszawa, 03.04.2018 (ISBnews) - Boryszew i Impexmetal zamierzają ująć ryzyka związane z decyzją Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego określającej zaległe zobowiązanie podatkowe spółki zależnej Hutmen w podatku VAT za IV kwartał 2014 roku w kwocie 3,04 mln zł, w sprawozdaniach finansowych za 2017 rok, poinformowały Boryszew i Impexmetal.
"Zgodnie ze stanowiskiem urzędu Hutmen nie dochował należytej staranności przy weryfikacji rzetelności podatkowej niektórych ze swoich kontrahentów, a w konsekwencji nie miał prawa do zastosowania stawki VAT w wysokości 0% dla dokonanej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Przedmiotowa decyzja jest nieostateczna i nie podlega wykonaniu. W związku z odmienną oceną powyższych okoliczności Hutmen skorzysta z dostępnych rozwiązań odwoławczych celem zakwestionowania powyższej decyzji urzędu" - czytamy w komunikatach.
Zarządy Boryszewa i Impexmetalu zamierzają ująć ryzyka z tym związane w sprawozdaniu finansowym za 2017 rok, podały spółki w odrębnych komunikatach.
"Zarząd spółki wyjaśnia również, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego roczne sprawozdania finansowe grupy kapitałowej Boryszew pozostają w toku wykonywania czynności rewizji finansowej ze strony audytora i tym samym nie można wykluczyć możliwości zmiany w zakresie kwoty dokonanego odpisu. Ostateczna kwota odpisu wraz z wynikami finansowymi spółki oraz jej grupy kapitałowej za 2017 rok zostanie przekazana w ramach raportów rocznych, których publikacja została zaplanowana na 26 kwietnia 2018 r" - podsumowano w komunikacie.
Impexmetal opublikował analogiczne wyjaśnienie, z zastrzeżeniem, że data publikacji raportów rocznych jego grupy kapitałowej przypada na 24 kwietnia br.
Decyzja urzędu jest datowana na 26 marca br., a kwota zaległości może być powiększona o odsetki od zaległości podatkowych, podano również.
Hutmen S.A. to jeden z największych producentów wyrobów z metali nieżelaznych w Polsce. Spółka była notowana na GPW do 2017 r.
Głównym przedmiotem działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew.
Grupa Boryszew specjalizuje się w produkcji komponentów do produkcji samochodów oraz przetwórstwie metali nieżelaznych.
(ISBnews)