25 kwietnia Komisja Europejska (KE) ma opublikować propozycje nowych unijnych regulacji dotyczących sztucznej inteligencji. Państwa Grupy Wyszehradzkiej (V4) przygotowały także swoje stanowisko w tej sprawie. Przedstawiły je na zorganizowanej we wtorek przez KE konferencji Digital Day.

W dokumencie zaprezentowano zdefiniowane przez Grupę Wyszehradzką priorytety prac nad unijnymi regulacjami dotyczącymi AI. Polska, Węgry, Czechy i Słowacja podkreślają, że sztuczna inteligencja oferuje wiele możliwości rozwoju – zarówno dla przedsiębiorców (szczególnie innowacyjnych start-upów), jak i dla administracji. Wskazują jednocześnie, że ważne jest, aby prawo nadążało za rzeczywistością lub wręcz ją wyprzedzało, jednocześnie nie stawiając nowych barier przed podmiotami, których będzie dotyczyć.

"Polska traktuje sprawy związane z cyfryzacją jako tak samo ważne, jak sprawy zagraniczne czy wewnętrzne. Jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, z pewnością obecny stan rozwoju technologii i rozwiązań jest dobrym momentem do rozpoczęcia międzynarodowej dyskusji na ten temat. Cieszę się, że KE traktuje ten temat bardzo poważnie" – powiedział podczas konferencji wiceminister cyfryzacji Karol Okoński.

Dla V4 w pracach nad rozwojem sztucznej inteligencji kluczowy będzie m.in. dostęp do danych – uregulowany tak, aby jednostki badawcze i firmy mogły z danych szeroko korzystać, niekoniecznie w formacie "dane za pieniądze", lecz np. poprzez tzw. hurtownie danych (ang. data warehouses), w ramach wymiany.

Reklama

Nowe regulacje, zdaniem czterech państw, muszą uwzględniać z jednej strony potrzebę wspierania innowacji i konkurencyjności, z drugiej zaś – wziąć pod uwagę bezpieczeństwo danych i obywateli.

W opinii V4 przy regulacjach dotyczących sztucznej inteligencji ważne będzie też znalezienie odpowiedzi na dylematy prawne oraz społeczno-ekonomiczne (np. czym jest z prawnego punktu widzenia i jak regulować prawo autorskie w produktach sztucznej inteligencji).

Kraje Grupy Wyszehradzkiej chcą także stworzenia Europejskiego Obserwatorium Sztucznej Inteligencji, które będzie koordynować współpracę państw członkowskich w tym zakresie. Wezwały też Komisję Europejską, aby zbadała wpływ zastosowanych rozwiązań sztucznej inteligencji na zatrudnienie w przemyśle w państwach Unii Europejskiej.

Kraje Europy Środkowej wskazują również, że UE powinna bardziej zaangażować się w kwestie związane z cyfryzacją, bo duża część świata już wyprzedziła Wspólnotę w tym obszarze. Większe zaangażowanie powinno zostać odzwierciedlone w kolejnym budżecie unijnym; do rozważenia jest odrębny mechanizm finansujący sprawy cyfryzacji.

Stanowisko zostało przekazane komisarz ds. gospodarki cyfrowej - Marii Gabriel, państwom członkowskim i Parlamentowi Europejskiemu. Dokument jest otwarty – V4 zaprasza wszystkie państwa do dołączenia do dyskusji.

Do współpracy dotyczącej sztucznej inteligencji w UE zachęcał też na konferencji wiceszef KE, Andrus Ansip. Jak mówił, chodzi o wspólne inwestowanie w rozwój i wdrażanie sztucznej inteligencji, dostosowywanie krajowych programów badań, udostępnianie wiedzy o sztucznej inteligencji firmom oraz współpracy nad aspektami etycznymi, prawnymi i społeczno-ekonomicznymi wykorzystania tej technologii.

W październiku 2017 r. kraje członkowskie na szczycie europejskim zwróciły się do Komisji o przedstawienie europejskiego podejścia do sztucznej inteligencji. W odpowiedzi Komisja ma opublikować pod koniec kwietnia obszerną europejską inicjatywę w zakresie sztucznej inteligencji.

>>> Polecamy: Wojna handlowa to przy tym nic. Chiny chcą wygrać wyścig technologii komputerów kwantowych