Analitycy uważają, że początek roku był dobrym okresem dla obligacji wysokodochodowych, których ceny po raz pierwszy od kilkunastu miesięcy znacząco skoczyły do góry. Segment tego rodzaju papierów zyskał dużo ponad +10 proc.

Fundusze zagraniczne były na plusie

Wiele z funduszy inwestujących za granicą zakończyło miesiąc na plusie, co zawdzięczają głównie osłabieniu się złotówki. Na osłabieniu złotówki zyskał m.in. Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO, który wypracował najwyższą stopę zwrotu w styczniu spośród wszystkich funduszy inwestycyjnych 23,1 proc. Najgorzej, spośród funduszy otwartych wypadł BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) (BPH FIO Parasolowy), którego jednostka straciła 22,5 proc.

Wieści dla gospodarki były coraz gorsze

Styczeń obfitował w coraz gorsze wieści z gospodarki i spółek, a pogorszenie sytuacji na giełdach zagranicznych tylko wzmocniło spadki na GPW. Według pesymistycznych prognoz rządowych, dynamika PKB w Polsce może wynieść w 2009 roku 1,7 proc. Złą sytuację potwierdziły m.in. dane o produkcji przemysłowej, która spadła rok do roku o 3,7 proc. Inflacja według prognoz może wynieść 1,9 proc. na koniec tego roku. Komisja Europejska przewiduje, iż deficyt sektora finansów publicznych wzrośnie w 2009 r. do 3,6 proc. PKB, co oznacza, że nie będziemy spełniali jednego z kluczowych kryteriów przyjęcia euro.

Na GPW, najbardziej ucierpieli posiadacze akcji banków, ich indeks branżowy spadł o 20,5 proc., po tym jak niektóre banki zapowiedziały publikację słabszych wyników za IV kwartał. Niemały wpływ miała także przecena banków na światowych rynkach.

Najlepiej poradziły sobie małe spółki

W tym bardzo trudnym okresie, na ponad 50 funduszy akcji polskich, najlepiej poradził sobie CU Małych Spółek (CU FIO), który jako jedyny zdołał oprzeć się stratom (wzrost o 0,4 proc.). Inny fundusz tego samego TFI był najlepszy w grupie produktów akcji polskich uniwersalnych - CU Nowych Spółek (CU FIO), którego jednostka zmalała o 1,6 proc.

Spadki przyjęły wartości dwucyfrowe

W przypadku kilkunastu funduszy z grupy małych i średnich spółek spadki wartości jednostek przyjęły wartości dwucyfrowe. Najsłabszymi funduszami w tej grupie były produkty z grupy Pioneer Pekao TFI. W grupie funduszy hybrydowych nie było funduszu, który wypracowałby dodatnią stopę zwrotu. Średnia dla tego segmentu wyniosła -5,3 proc. Najlepszy fundusz UniMaxZrównoważone (UniFundusze FIO) stracił 2,8 proc., a najgorszy Pioneer Zrównoważony FIO, aż 10,3 proc. W grupie krajowych funduszy stabilnego wzrostu, podobnie jak we wcześniej opisanych grupach ciężko było zakończyć miesiąc na plusie, choć nie było to niemożliwe. Średni poziom spadku wyniósł 2,7 proc., a najgorszym funduszem okazał się Pioneer Stabilnego Wzrostu FIO, który wykazał spadek wyceny jednostki o 5,4 proc.

Jako jedyny, na plusie zakończył miesiąc fundusz dedykowany firmom - Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO, którego jednostka zyskała 0,1 proc. 

Na 111 funduszu zagranicznych 60 straciło

Na 111 funduszy inwestujących na zagranicznych rynkach akcji, 60 poniosło straty. Jednostka SKARBIEC - Sektora Finansowego Nowej Europy (Skarbiec FIO) straciła łącznie 15,5 proc. Sporo funduszy odnotowało jednak dodatnie stopy zwrotu, co część z nich zawdzięcza słabnącej złotówce. Lider - DWS Ameryka Łacińska (DWS SFIO), którego jednostka wzrosła o 15,7 proc., skorzystał z dobrej koniunktury panującej w Ameryce Łacińskiej i umocnieniu się reala. Na rynku długu, wzrosty cen obligacji z końca ubiegłego roku były kontynuowane, choć segment papierów dłużnych zaliczył znacznie słabszy miesiąc niż dwa poprzednie.

Na minusie fundusze złotówkowych papierów dłużnych

Fundusze złotówkowych papierów dłużnych zakończyły miniony miesiąc słabiej od naszego benchmarku. Średnia dla grupy wyniosła +0,19 proc. Najwyższe stopy zwrotu wypracowały fundusze zarządzane przez Credit Suisse AM: SKOK Obligacji (SKOK FIO) 1,98 proc. oraz PKO/CS Obligacji Długoterminowych – FIO 1,71 proc.

Na 31 funduszy z grupy dłużnych dolarowych uniwersalnych 12 poniosło straty, sięgające w przypadku AIG Obligacji FIO -3,61 proc.

Na plusie były aktywa zagranicznych obligacji

W gronie inwestorów lokujących aktywa na zagranicznych rynkach obligacji, dodatnią stopę zwrotu wypracowały niemal wszystkie fundusze. Swoje dobre wyniki zawdzięczają jednak nie sytuacji na rynkach, a dalszemu osłabianiu się złotówki wobec dolara i euro.

Najwięcej zarobiły fundusze obligacji amerykańskich

Fundusze te wyceniane w dolarze zyskały 18,7 proc., w tym wspomniany na początku fundusz z Pionier Pekso TFI. W Stanach Zjednoczonych rynek zaczyna obawiać się o znaczny wzrost podaży papierów dłużnych, co zaczyna szkodzić cenom amerykańskich papierów skarbowych. W Europie inwestorzy „przerzucają” się na papiery o krótkim terminie do wykupu widząc w nich większe bezpieczeństwo.