Spółka, która zamierza nabyć udziały lub akcje w innej spółce ze środków pochodzących z pożyczki, zapłacone odsetki może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.
Wydatki poniesione na objęcie lub nabycie udziałów lub akcji należy odróżnić od wydatków związanych z zapłatą za udzieloną pożyczkę.
Jak przypomina Krzysztof Ścipień, starszy asystent podatkowy w BDO Numerica, zgodnie z art. 16 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce oraz innych papierów wartościowych. Wydatki takie będą kosztem uzyskania przychodu dopiero w momencie ich odpłatnego zbycia.
- Użycie przez ustawodawcę określenia wydatki na nabycie papierów wartościowych oznacza, że do kosztów, ale dopiero z chwilą ich sprzedaży, zalicza się wszelkie koszty bezpośrednio warunkujące ich nabycie, bez których poniesienia nie byłoby możliwe skuteczne nabycie tych papierów wartościowych - wyjaśnia. Zaliczyć więc do nich można oprócz ceny zakupu również opłaty notarialne czy prowizje biura maklerskiego.
Krzysztof Ścipień podkreśla, że koszty zaciągniętej pożyczki na zakup papierów wartościowych, tj. odsetki, prowizje, nie są wydatkami na ich nabycie, lecz zapłatą za pożyczkę, wobec czego są one kosztem uzyskania przychodu w dacie ich faktycznej zapłaty lub kapitalizacji.
Reklama
Zatem odsetki od pożyczek lub kredytów udzielonych przez inny podmiot niż bank na zakup papierów wartościowych będą stanowiły dla spółki koszt uzyskania przychodu w dacie ich zapłaty lub kapitalizacji. Takie stanowisko potwierdził m.in. dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 11 sierpnia 2008 r. (nr ILPB3/423-289/08-2/HS).
Zaznaczyć przy tym trzeba, że w przypadku pożyczek udzielanych między podmiotami powiązanymi w grupie kapitałowej kwalifikacja odsetek od pożyczek w koszty uzyskania przychodu jest ograniczona przepisami dotyczącymi tzw. niedostatecznej kapitalizacji. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 kosztami uzyskania przychodu nie będą zapłacone odsetki od pożyczek (kredytów) udzielonych od podmiotów powiązanych, jeżeli wartość zadłużenia pożyczkobiorcy wobec tych podmiotów przekracza trzykrotność kapitału zakładowego.
Ważne!
Wydatki na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce oraz innych papierów wartościowych będą kosztem uzyskania przychodu dopiero w momencie ich odpłatnego zbycia.