PBG miało 30,41 mln zł straty netto w 2017 r.; EBIT: -42,91 mln zł


Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - PBG odnotowało 30,41 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 838,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 42,91 mln zł wobec 820,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 869,09 mln zł w 2017 r. wobec 1 987,01 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2017 r. wyniosła 83,72 mln zł wobec 957,39 mln zł zysku rok wcześniej.
"Rok 2017 Grupa Kapitałowa PBG kończy przychodami ze sprzedaży na poziomie 1,87 mld zł i zyskiem brutto ze sprzedaży wynoszącym blisko 173 mln zł. W wyniku zdarzeń jednorazowych, takich jak dokonanie odpisu aktualizującego wartość wartości firmy Rafako w kwocie około 84 mln zł, jak również ujęcia dyskonta dotyczącego długoterminowych zobowiązań układowych oraz zerokuponowych obligacji w kwocie blisko 18,0 mln zł, Grupa PBG odnotowała stratę operacyjną na poziomie 42,9 mln zł. Strata netto (przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego) wyniosła natomiast 30,4 mln zł. Jednostkowo spółka PBG wypracowała 13,4 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 6,3 mln zł zysku brutto ze sprzedaży. Na poziomie operacyjnym PBG odnotowało stratę w wysokości 18,2 mln zł. Wpływ na to miało między innymi ujęcie dyskonta długoterminowych zobowiązań układowych oraz zerokuponowych obligacji w kwocie 19,2 mln zł. W wyniku zdarzeń jednorazowych, takich jak dokonanie odpisu aktualizującego wartość akcji Rafako w kwocie 65,2 mln zł, Spółka odnotowała stratę netto na poziomie 83,7 mln zł. Wartość ponad 33-procentowego pakietu akcji Rafako w prezentowanym sprawozdaniu finansowym Spółki wynosi blisko 250 mln zł" - napisano w liście do akcjonariuszy.

Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)