Enea miała 240,76 mln zł zysku netto, 702,13 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.Warszawa, 24.05.2018 (ISBnews) - Enea odnotowała 240,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 295,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 338,78 mln zł wobec 382,58 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 702,13 mln zł wobec 666,43 mln zł rok wcześniej.

"Najwyższa EBITDA, 297 mln zł, zrealizowana została w obszarze dystrybucji, w którym odnotowano też jej najwyższy przyrost. W obszarze wytwarzania wynik EBITDA wyniósł 227 mln zł i wzrósł o 12,3% r/r. Podstawowym czynnikiem zmiany w tym obszarze był wzrost mocy wytwórczych w wyniku przejęcia Elektrowni Połaniec i oddanie do użytku Bloku 11 w Elektrowni Kozienice. Natomiast wynik w obszarze obrotu, po wzroście o 2,5 mln zł, ukształtował się na poziomie 53 mln zł. Obszar wydobycia odnotował gorszy wynik EBITDA (123,3 mln zł) niż przed rokiem - wpływ na to miały przejściowe trudności geologiczne i hydrotechniczne" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2988,55 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 2709,69 mln zł rok wcześniej.

Grupa wytworzyła 6,3 GWh energii elektrycznej w I kw. 2018 r., o 68,7% więcej r/r. W tym 5,9 GWh pochodziło ze źródeł konwencjonalnych. Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym wyniosła 5,18 GWh i była wyższa o 4,2% r/r. Sprzedaż energii elektrycznej i gazu odbiorcom końcowym wyniosła 5,6 GWh i była wyższa o 11,4% r/r. Sprzedaż ciepła wyniosła 2,74 GJ i wzrosła o 30,8% r/r.

W I kw. Enea przeznaczyła 437,4 mln zł na inwestycje.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2018 r. wyniósł 44,12 mln zł wobec 79,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)