PZ Cormay chce wyemitować do 7 mln akcji w ramach subskrypcji prywatnejWarszawa, 24.05.2018 (ISBnews) - Zarząd PZ Cormay przedstawi akcjonariuszom wniosek w sprawie udzielenia zgody na emisję do 7 mln akcji serii M w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, które zajmie się emisją akcji, akcjonariusze mają też przegłosować wprowadzenie programu motywacyjnego w spółce.

Zarząd PZ Cormay S.A. […] informuje, że w ramach prac dotyczących jednego z istotnych celów grupy kapitałowej emitenta w postaci zapewnienia odpowiednich źródeł finansowania, na obecnym etapie tych prac podjął w dniu 23 maja 2018 r. decyzję o zainteresowaniu pozyskaniem finansowania poprzez emisję nie więcej niż 7 000 000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii M emitenta w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w sposób nie stanowiący oferty publicznej" - czytamy w komunikacie.

Działając na wniosek zarządu, rada nadzorcza PZ Cormay tego samego dnia pozytywnie zaopiniowała decyzję zarządu w sprawie emisji, w związku z czym zarząd przedstawi stosowny projekt uchwały walnego zgromadzenia wraz ze zwołaniem najbliższego zwyczajnego walnego zgromadzenia, zapowiedziano także.

"Wskazane powyżej planowane pozyskanie finansowania związane jest z koniecznością kontynuowania finansowania programu inwestycyjnego grupy, przede wszystkim w zakresie dokończenia projektów strategicznych, tj. własnych analizatorów biochemicznych i hematologicznych" - wyjaśniono w komunikacie.

Za zgodą rady nadzorczej, zarząd przygotuje na ZWZ także projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków zarządu oraz kluczowych pracowników spółki, a także w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii N z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz "warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii N, zmiany statutu spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii N, dematerializacji akcji serii N oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym", podała spółka w odrębnym komunikacie.

"Podstawowe założenia propozycji zarządu w ww. zakresie przewidują, że program będzie realizowany w oparciu o wyniki działalności spółki za 3 kolejne lata obrotowe, to jest lata obrotowe 2018, 2019, 2020, a w ramach programu jego uczestnikom przyznawane będą prawa do objęcia łącznie nie więcej niż 2 316 141 akcji zwykłych na okaziciela spółki serii N stanowiących ok. 3% całkowitej liczby akcji spółki istniejących na spodziewany moment podjęcia uchwał w sprawie programu przez walne zgromadzenie spółki, w związku z czym spółka wyemituje nieodpłatnie nie więcej niż 2 316 141 warrantów subskrypcyjnych serii A" - napisano w komunikacie.

PZ Cormay to producent odczynników diagnostycznych i dystrybutor aparatury medycznej. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.

(ISBnews)