Warszawa, 20.06.2018 (ISBnews) - ZUE złożyło najtańszą ofertę, wartą 775,5 mln zł netto (953,9 mln zł brutto), w postępowaniu przetargowym PKP PLK pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych w formule 'projektuj i buduj' dla zadania pn. LOT B - prace na linii kolejowej 131 na odcinku Nakło Śląskie (km 29,000) – Kalina (km 66,800) w ramach projektu POIiŚ 5.1-14 pn.: 'Prace na linii kolejowej C-E-65 na odc. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz - Myksymilianowo'", podała spółka.

"Termin realizacji zadania zgodnie ze złożoną ofertą to 40 miesięcy" - czytamy w komunikacie.

Kryteria oceny ofert stanowią: 1) Całkowita cena brutto - waga: 75%, 2) Termin realizacji – waga: 15%, 3) Doświadczenie personelu wykonawcy - waga: 10%.

"Oferta złożona przez emitenta jest najkorzystniejsza dla kryterium 'Całkowita cena brutto' oraz druga z najkorzystniejszych dla kryterium 'Termin realizacji' wiążącego się z skróceniem poszczególnych etapów. Po uwzględnieniu łącznie powyższych dwóch kryteriów oferta złożona przez emitenta również pozostaje najkorzystniejsza. Niemniej spółka wyjaśnia, że zamawiający nie przekazał informacji odnośnie punktacji poszczególnych ofert dla kryterium 'Doświadczenie personelu wykonawcy', w związku z czym na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie jest możliwe wskazanie oferenta, który uzyskał największą liczbę punktów na otwarciu przedmiotowego postępowania przetargowego po uwzględnieniu łącznie wszystkich trzech kryteriów a tym samym, którego oferta jest najkorzystniejsza. Tym samym złożenie przez spółkę ww. oferty w żaden sposób nie przesądza, iż oferta spółki zostanie uznana przez zamawiającego za najkorzystniejszą. O kolejnych istotnych krokach w ww. przetargu spółka poinformuje w raportach bieżących" - czytamy dalej.
Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2017 r. miała 465 mln zł skonsolidowanych przychodów.
(ISBnews)