Akcjonariusz PZ Cormay chce zwiększenia liczby akcji w programie motywacyjnymWarszawa, 22.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusz PZ Cormay - Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Total FIZ), należący do Ipopema TFI - zgłosił projekt uchwały na walne zgromadzenie zwołane na 27 czerwca, w którym przewidziano zwiększenie liczby emitowanych w ramach programu motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii N do 3 860 250 z 2 316 141, podał PZ Cormay.

"W ocenie wnioskodawcy, celowe jest zwiększenie możliwego wolumenu akcji i warrantów subskrypcyjnych, jaki może być wykorzystany do realizacji programu motywacyjnego. Istotą proponowanej zmiany uchwały w stosunku do pierwotnie podanej przez zarząd jest właśnie zwiększenie maksymalnej liczby warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii N możliwych do wyemitowania w ramach programu motywacyjnego" - czytamy w uzasadnieniu wniosku.

W ramach programu uczestnikom przyznawane będą prawa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela spółki serii, w związku z czym spółka wyemituje nieodpłatnie warranty subskrypcyjne serii A, inkorporujące prawa do objęcia akcji serii N.

"Warranty subskrypcyjne będą wyemitowane zostaną w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę nie wyższą niż 3 860 250 złotych. Jeden warrant subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia jednej akcji serii N" - czytamy w projekcie uchwały.

Wcześniej w projekcie uchwały podano, że Program motywacyjny będzie realizowany w oparciu o wyniki działalności za 3 kolejne lata obrotowe, to jest lata obrotowe 2018, 2019, 2020. Czynności w ramach realizacji Programu za kolejne lata realizacji programu będą wykonywane po zakończeniu tych okresów i zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie sprawozdań finansowych obejmujących te lata.

PZ Cormay to producent odczynników diagnostycznych i dystrybutor aparatury medycznej. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.

(ISBnews)