Część uczestników KDPW korzystających z jego systemu depozytowo-rozliczeniowego i ich dostawcy oprogramowania nie zdąży przygotować się do zmian w tym terminie. Dlatego KDPW przesuwa wdrożenie na ostatni weekend maja, aby w poniedziałek 1 czerwca rynki rozpoczęły pracę z nowym systemem.

- W wyniku monitoringu oraz spotkań z uczestnikami KDPW i ich dostawcami oprogramowania zdecydowaliśmy o przesunięciu terminu. Wdrożenie będzie możliwe tylko wtedy, kiedy będą do niego gotowi wszyscy uczestnicy projektu. Będziemy monitorować postęp prac. Zakładamy, że 1 czerwca to termin ostateczny - mówi Sławomir Panasiuk z zarządu KDPW.

KDPW jest centralną instytucją odpowiedzialną za prowadzenie i nadzorowanie systemu depozytowo-rozliczeniowego w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w Polsce, które znajdują się w obrocie m.in. na Giełdzie Papierów Wartościowych, NewConnect, MTS CeTO i międzybankowym rynku obligacji.

Obecnie uczestnikami KDPW, którzy muszą przystosować swoje systemy do nowego systemu depozytowo-rozliczeniowego, jest 81 instytucji, w tym 27 domów maklerskich. Jeśli w którejś z instytucji wdrożenie się nie powiedzie, nie będzie ona w stanie dokonywać żadnych operacji na rynku.

- Przesunięcie terminu to skutek niedostatecznego przygotowania firm, które są dostawcami oprogramowania dla uczestników KDPW. Systemy dla części z nich nie były gotowe. Nie możemy jednak dłużej czekać. Domy maklerskie wstrzymują inne ważne projekty - dodaje Maria Dobrowolska, prezes Izby Domów Maklerskich.

Obecny system depozytowo-rozliczeniowy działa od kilkunastu lat. Jego zmiana nie wpłynie bezpośrednio m.in. na klientów indywidualnych domów maklerskich, ma jednak usprawnić sposób, w jaki funkcjonuje obrót papierami wartościowymi w Polsce.

KDPW zdecydowała się na stworzenie nowego systemu, aby go ujednolicić, zwiększyć jego możliwości i wprowadzić dla swoich uczestników nowe funkcje. Obecny system jest w stanie realizować do 300 tys. operacji rozliczeniowych dziennie. Nowy będzie mógł realizować do 1 miliona operacji dziennie. W 2008 i 2006 roku system KDPW zrealizował po 20 mln operacji, a w 2007 roku było ich 30 mln.

- Zdarzały się dni, że liczba operacji zbliżała się do 300 tys. System powinien zapewniać 50-60-procentowy zapas, jeżeli chodzi o wydolność - dodaje Sławomir Panasiuk.

- Wprowadzenie jednolitego systemu rozliczeniowego, opartego na rozwiązaniach funkcjonujących na rozwiniętych rynkach zachodnich, to będzie dla polskiego rynku skok jakościowy. W kolejnym etapie ułatwi to stworzenie i wejście do ponadnarodowego systemu rozliczeniowego. Teraz, jeżeli chcemy zawierać transakcje na różnych giełdach, musimy podpisywać umowy z depozytami tamtejszych rynków giełd. Wszystko powinno zmierzać ku temu, aby same depozyty współpracowały ze sobą - mówi Wojciech Brzoska, dyrektor zarządzający IDMSA.

FUNKCJE KDPW

• Realizacja zobowiązań emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych. KDPW pośredniczy między emitentami a ich właścicielami w wypłacie dywidendy (w przypadku akcji) oraz dokonuje w imieniu krajowych i zagranicznych emitentów, m.in.: asymilacji, zamiany, konwersji i podziału akcji, realizuje prawa poboru czy zamiany obligacji zamiennych na akcje;

• rozliczanie i rozrachunek transakcji zawartych na publicznym rynku papierów wartościowych;

• kontrola zgodności liczby papierów wartościowych zapisanych na wszystkich kontach uczestników z liczbą papierów wartościowych wyemitowanych przez emitentów;

• rejestrowanie instrumentów finansowych;

• zarządzanie Funduszem Rozliczeniowym. Fundusz tworzony jest z wpłat uczestników, a jego cel to zapewnienie wykonania rozliczeń, jeśli na rachunku uczestnika brakuje środków pieniężnych niezbędnych do rozliczenia transakcji;

• zarządzanie obowiązkowym Systemem Rekompensat utworzonym w celu gwarantowania środków pieniężnych i papierów wartościowych znajdujących się na rachunkach inwestycyjnych w przypadku upadłości domów maklerskich i banków prowadzących rachunki papierów wartościowych.