"Umowa przewiduje dwuletni termin wymagalności i oprocentowanie zwiększające się o 80 punktów bazowych w stosunku do obecnego kredytu" - czytamy w komunikacie.

Spółka posiada także wiążącą ofertę dotyczącą przedłużenia krótkoterminowego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w wysokości 118,5 mln zł (ok. 32,4 mln USD), na okres kolejnych 12 miesięcy z oprocentowaniem zwiększającym się o 60 punktów bazowych w stosunku do istniejącego kredytu. Podpisanie tego przedłużenia jest planowane na marzec.

"Przewiduje się, że pozostała część krótkoterminowego długu spółki będzie finansowana z posiadanej gotówki, przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej i przedłużeń mniejszych kredytów obrotowych" - czytamy dalej.

Dodatkowo warunki pierwszego kredytu przewidują, że kredytobiorcą będzie nadal spółka w 100% zależna od CEDC, Carem Agri International Poland, natomiast CEDC i jej kluczowe spółki zależne będą gwarantami dla spłaty kredytu. Bols Hungary i część akcji Polmosu Białystok, spółki zależne od CEDC, będą nadal stanowiły zabezpieczenie kredytu.

Zysk netto CEDC wyniósł - po wyeliminowaniu czynników jednorazowych - w III kw. 2008 r. 41,7 mln USD.

Przychody netto ze sprzedaży za trzy miesiące zakończone 30 września 2008 r. wzrosły o 51% do 452,4 mln USD, w porównaniu z 299,6 mln USD zaraportowanymi w tym samym okresie roku 2007.