Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński przedstawił w środę w Sejmie sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2017 r.

"W 2017 roku koniunktura w Polsce była korzystna. Wzrost gospodarczy przyspieszył do 4,6 proc. (...). Głównym czynnikiem wzrostu pozostał popyt konsumpcyjny wspierany przez systematyczne zwiększanie się zatrudnienia i przyspieszenie wzrostu płac. Także wypłaty świadczeń - w tym w ramach programu Rodzina 500 plus - miały na to wpływ" - powiedział Glapiński.

Jak dodał, do wzrostu inflacji w 2017 roku przyczyniła się wyższa dynamika cen żywności, zwłaszcza krajowej, a także energii w związku ze wzrostem cen ropy naftowej na rynkach światowych.

"Inflacja bazowa pozostała natomiast niska, czemu sprzyjała ograniczona, mimo wzrostu, wewnętrzna presja popytowa, niska inflacja za granicą oraz umocnienie się kursu złotego.

Jak mówił, ponadto rynek pracy, pomimo spadku bezrobocia i przyspieszenia dynamiki płac, nie generował w 2017 r. nadmiernej presji inflacyjnej.

Nastąpiło również ożywienie inwestycji. "Wzrostowi PKB w Polsce dodatkowo sprzyjał relatywnie wysoki wzrost aktywności w otoczeniu polskiej gospodarki, głównie w strefie euro, będącej głównym partnerem handlowym Polski" - mówił.

Szef NBP przekazał, że w ubiegłym roku w polskiej gospodarce nie pojawiły się sygnały narastania jakichkolwiek nierównowag makroekonomicznych. Jak dodał, jednocześnie dynamika kredytu dla sektora niefinansowego była zbliżona do dynamiki wzrostu nominalnego PKB.

"Także w bieżącym roku inflacja kształtuje się na umiarkowanym poziomie. A wzrost gospodarczy pozostaje zbliżony do obserwowanego w drugiej połowie poprzedniego roku. Perspektywy koniunktury w kolejnych kwartałach są korzystne. A prognozy inflacji wskazują, że pozostanie ona zbliżona do celu inflacyjnego" - powiedział Glapiński.

Prezes NBP poinformował, że w ubiegłym roku NBP utrzymywał stopy procentowe na niezmienionym poziomie. W tym stopę referencyjną w wysokości 1,5 proc.

"Stabilizacja stóp procentowych NBP umożliwiała zapewnienie niskiej inflacji, a także sprzyjała utrzymaniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego" - zaznaczył. Jak dodał, w 2017 roku polski system finansowy funkcjonował stabilnie, a dynamika kredytu dla sektora niefinansowego w 2017 r. po uwzględnieniu walut kursowych wyniosła 6,1 proc.

Glapiński przekazał, że w 2017 roku zysk netto sektora bankowego wyniósł 13,6 mld zł, czyli o 1,7 proc. mniej niż w 2016 r.

"Sytuacja obiektywno-gospodarcza i finansowa Polski jest tak dobra, że przeszliśmy do tej grupy krajów, które się prosi o udzielenie pomocy finansowej i takiej pomocy w miarę swoich możliwości udzielamy. (...) To naprawdę jest historyczna chwila, dołączyliśmy do tych krajów, które zaczynają pomagać, a nie wymagają żadnej pomocy" - powiedział. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta