Fitch ocenia, że zintensyfikowały się ryzyka dla stabilności makroekonomicznej Turcji z powodu powiększającego się deficytu na rachunku bieżącym, bardziej wymagających warunków finansowania zewnętrznego na świecie, wzrostu inflacji i wpływu spadku liry na sektor prywatny, który ma znaczące zadłużenie w walutach obcych.

W opinii agencji w ostatnich miesiącach pogorszyła się wiarygodność polityki gospodarczej Turcji, a niepewność zwiększyły działania podjęte po czerwcowych wyborach.

Prezydent R.T. Erdogan został zaprzysiężony w poniedziałek w parlamencie na kolejną kadencję, w związku ze zmianą systemu rządów z parlamentarnego na prezydencki. Uprawnienia prezydenta zostały mocno rozszerzone - może on wydawać dekrety z mocą ustawy.

W jednym z pierwszych dekretów, Erdogan przyznał sobie prawo do mianowania prezesów i wiceprezesów banku centralnego, przy skróceniu ich kadencji o rok do 4 lat i braku możliwości ich odwołania przed końcem okresu sprawowania urzędu. Prezydent wskazywać będzie również szeregowych członków tureckich władz odpowiedzialnych za stanowienie polityki monetarnej.

W czwartkowym komentarzu agencja ratingowa Moody's oceniła, że zmiany ustrojowe w Turcji wzmacniają zagrożenia dla niezależności tamtejszego banku centralnego, co jest negatywnym czynnikiem z punktu widzenia wiarygodności kredytowej kraju.