Ciech miał 98,6 mln zł zysku netto, 124,19 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018 r.Warszawa, 05.09.2018 (ISBnews) - Ciech odnotował 98,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 92,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 124,19 mln zł wobec 131,75 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 933,51 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 882,98 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2018 r. spółka miała 172,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 170,94 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 819,18 mln zł w porównaniu z 1 781,36 mln zł rok wcześniej.

Pozytywnie na prezentowane wyniki wpłynęły: Utrzymanie się dobrej koniunktury gospodarczej w całej Unii Europejskiej, w tym szczególnie w strefie euro; Bardzo wysoki wzrost sprzedaży krajowej produkcji budowlano-montażowej o 23,7% w ciągu pierwszego półrocza 2018 roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (przemysł chemiczny wytwarza wiele surowców i półproduktów przeznaczonych dla tej produkcji); Zbilansowanie europejskiego rynku sody kalcynowanej (zrównoważenie popytu i podaży) z tendencją do wzrostu popytu; Utrzymanie się stosunkowo wysokich cen żywic epoksydowych w Europie w pierwszym półroczu 2018 roku na poziomach podobnych lub nieco wyższych, jak w analogicznym okresie roku poprzedniego; Wysoki wzrost krajowej produkcji farb i innych środków pokrywających o 1,6% w ciągu 6 miesięcy 2018 roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (branża farb jest odbiorcą żywic z Grupy Ciech); Wysoki wzrost produkcji mebli w Polsce o 8,8% w okresie pierwszego półrocza 2018 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (w ujęciu wartościowym). Sektor meblowy jest odbiorcą pianek poliuretanowych produkowanych w Grupie Ciech; Wzrost cen sody na tzw. rynkach zamorskich (ceny dolarowe); Wyższa sprzedaż soli suchej (wzrost wolumenu i cen); Wyższa sprzedaż krzemianów i szkła opakowaniowego w Ciech Vitrosilicon; Wzrost wyników na produktach bazujących na surowcach ropopochodnych sprzedawanych w segmencie organicznym, wymieniono w raporcie.

Negatywnie na prezentowane wyniki wpłynęły: Nieznaczny spadek cen sody kalcynowanej od początku 2018 roku na rynkach europejskich z uwagi na presję podażową z Turcji; Niższa sprzedaż sody oraz soli mokrej; Wzrost cen surowców energetycznych do produkcji sody kalcynowanej (węgiel, gaz ziemny) oraz cen jednostek CO2; Niższa sprzedaż środków ochrony roślin; Wzrost cen ropy naftowej (o kilkanaście procent w stosunku do pierwszego półrocza 2017 roku) i w konsekwencji wzrost cen surowców dla przemysłu organicznego (częściowo skompensowany wzrostem cen gotowych produktów); Wzmocnienie wartości PLN i RON wobec EUR i USD w stosunku do pierwszego półrocza 2017 roku, co negatywnie wpływa na opłacalność eksportu Grupy Ciech; Wzrost kosztów ogólnego zarządu wynikający m.in. z rozpoznania w wynikach pierwszego półrocza części kosztów związanych z zakupem spółki Proplan Plant Protection Company, S.L., podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 17,54 mln zł wobec 148,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)