Gino Rossi miało 18,64 mln zł straty netto,-0,33 mln zł EBITDA w I poł. 2018 r.Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - Gino Rossi odnotowało 18,64 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2018 r. wobec 2,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wynik netto z działalności zaniechanej (przeznaczonej do sprzedaży) wyniósł odpowiednio: -32,42 mln zł wobec -0,33 mln zł rok wcześniej.

Strata operacyjna wyniosła 13,32 mln zł wobec 4,94 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł -9,73 mln zł wobec 8,19 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 87,07 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 96,08 mln zł rok wcześniej.

"W okresie od stycznia do czerwca 2018 grupa zanotowała 87,1 mln zł przychodów. W drugim kwartale br. obserwowana była kontynuacja trendu widocznego w pierwszych miesiącach roku, a mianowicie niższy w ujęciu rok do roku poziom przychodów w połączeniu z wyższymi kosztami m.in. płac czy logistyki, wpłynął negatywnie na wynik na sprzedaży. W konsekwencji EBITDA z działalności kontynuowanej wyniosła w pierwszym półroczu 2018 roku -9,7 mln zł i omawiany okres grupa zakończyła stratą netto z działalności kontynuowanej w wysokości -18,6 mln zł. Wynik na działalności kontynuowanej obejmuje m.in. odpisy na okoliczność 'utraty wartości firmy' spółek zależnych na kwot około 3 mln zł" - czytamy w komentarzu zarządu do wyników.

Wydzielenie działalności zaniechanej wynika z faktu, że począwszy od sprawozdania rocznego za rok 2017 wydzielono działalność Simple Creative Products jako działalność przeznaczoną do sprzedaży w bilansie grupy oraz działalność zaniechaną w rachunku zysków i strat.

"Wynik netto z działalności zaniechanej (przeznaczonej do sprzedaży) za I poł. 2018 wyniósł -32,4 mln zł i zawierał m.in. wynik ujemnego odpisu aktualizującego wartość znaku firmowego marki Simple oraz relacji z odbiorcami w kwocie 15,2 mln zł (ostatecznie dokonano całkowitego spisania wartości Simple), a także odpis wartości spółek zależnych Simple Creative Products S.A. czyli Simple sp. z o.o. i Simple sp. z o.o. sp.k. w łącznej wysokości 1,3 mln zł" - czytamy dalej.

W pierwszym półroczu 2018 zarząd kontynuował proces poszukiwania inwestora dla Simple CP, przypomniano w materiale.

"Obecnie zaawansowane rozmowy w sprawie sprzedaży 100% akcji spółki Simple CP prowadzone są z dwoma podmiotami – spółką z grupy Monnari Trade oraz OTCF, zarządzającym takimi markami, jak 4F czy Outhorn. Sprzedaż odzieżowej części biznesu grupy pozwoli ograniczyć zadłużenie i uwolnić środki potrzebne do zasilania kapitału obrotowego niezbędnego do zwiększania sprzedaży i dalszego rozwoju Gino Rossi. Ograniczony poziom kapitału obrotowego przekładający się na trudności w osiągnięciu zakładanych poziomów przychodów, a także wymagająca sytuacja w segmencie odzieży damskiej powodują, że proces sprzedaży Simple nie postępuje tak dynamicznie, jak pierwotnie można było oczekiwać. Zarząd dokłada jednak starań, aby proces ten zakończył się możliwie szybko, z jak najbardziej korzystnym efektem ekonomicznym dla grupy" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2018 r. wyniosła 15,75 mln zł wobec 1,89 mln zł zysku rok wcześniej.

Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.

(ISBnews)