Akcjonariusze Skarbiec Holding zdecydowali o wypłacie 4,45 zł dywidendy na akcję


Warszawa, 10.10.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Skarbiec Holding zdecydowali o wypłacie 4,45 zł dywidendy na akcję z zysku wypracowanego w roku obrotowym trwającym do 1 lipca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r., wynika z uchwał walnego zgromadzenia.
"Spółka postanowiła przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku w wysokości: 30 573 865,10 zł. w następujący sposób:
- kwotę 30 356 462,65 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co przy 6 821 677 akcjach spółki daje 4,45 zł na akcję,
- kwotę 217 402,45 zł na kapitał zapasowy,
- kwotę 17 083,55 zł stanowiącą iloczyn wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję i 3 839 akcji własnych posiadanych przez spółkę na dzień ustalenia prawa do dywidendy - na rezerwowy fundusz dywidendowy" - czytamy w uchwałach.
Dniem ustalenia prawa do dywidendy w wysokości 4,45 zł na każdą akcję, będzie 25 października, a dniem wypłaty dywidendy - 9 listopada 2018.
Skarbiec Holding to grupa zarządzająca funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz świadcząca usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding jest akcjonariuszem Skarbiec TFI, które powstało w 1997 r.
(ISBnews)