Warszawa, 31.10.2018 (ISBnews) - Globalworth Poland Real Estate zawarł z Unibail-Rodamco-Westfield umowę przedwstępną na zakup dwóch warszawskich biurowców Lumen i Skylight, stanowiących część wielofunkcyjnego kompleksu Złote Tarasy. Transakcja wyceniona na 190 mln euro jest jednocześnie największą akwizycją w historii Globalworth.
"Podmioty kontrolowane przez spółkę, działające jako kupujący, oraz Warsaw III S.Á.R.L., Polish Office Holding SCSP oraz Złote Tarasy Warsaw III S.Á R.L. spółka jawna (ZT), podmioty kontrolowane przez Rodamco Central Europe B.V., działające jako sprzedający, zawarły warunkową przedwstępną umowę sprzedaży dotyczącą sprzedaży ogółu praw i obowiązków sprzedających jako obecnych lub przyszłych wspólników Złote Tarasy Tower Warsaw III S.Á.R.L. spółka jawna (ZTT)" - czytamy w komunikacie.
"Transakcja dotycząca sprzedaży ogółu praw i obowiązków sprzedających jako wspólników ZTT przewiduje, że na dzień zawarcia umowy przyrzeczonej ZTT będzie przysługiwało prawo własności do:
(i) powierzchni biurowych zlokalizowanych w Warszawie znanych jako budynek Skylight (należący obecnie do ZTT) oraz budynek Lumen (należący obecnie do ZT), wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości gruntowej, na której znajdują się powierzchnie biurowe; oraz
(ii) udziału we współwłasności w powierzchni parkingowej, na której znajdują się miejsca parkingowe przypisane do powierzchni biurowych wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości gruntowej, na której znajduje się powierzchnia parkingowa (przy czym ZT jest obecnie jedynym właścicielem powierzchni parkingowej)" - podano również.
Powierzchnia najmu brutto powierzchni biurowych znajdujących się na 18. (budynek Skylight) oraz 8. (budynek Lumen) kondygnacji wynosi łącznie 45 500 m2. Zakontraktowany łączny roczny dochód z czynszu najmu powierzchni biurowych, generowany przez aktualne obłożenie na poziomie ok. 89%, wynosi ok. 11,5 mln euro, a WALT (średnia ważona okresu najmu) powierzchni biurowych wynosi blisko 4 lata. Powierzchnie biurowe są wynajmowane wielu najemcom, w tym Pernod Ricard, Mars, PGE Energia Ciepła, InOffice, Regus oraz Cushman & Wakefield, wskazano także.
"Zawarcie umowy przyrzeczonej uzależnione jest od spełnienia się m.in. następujących warunków zawieszających:
(i) spółka otrzyma zgodę organu ochrony konkurencji na realizację transakcji; oraz
(ii) zostanie wydana odpowiednia interpretacja podatkowa dotycząca transakcji; oraz
(iii) ZTT stanie się właścicielem wszystkich nieruchomości" - czytamy dalej.
Oczekuje się, że umowa przyrzeczona zostanie zawarta nie później niż do 31 grudnia 2018 r.
"Łączna cena transakcji została ustalona na 190 mln euro, która będzie podlegać korekcie m.in. o kapitał obrotowy. Łączna cena składa się z: (i) wynagrodzenia płatnego na zamknięciu transakcji w kwocie 26 mln euro (podlegającego korekcie m.in. o kapitał obrotowy) na rzecz sprzedających za przeniesienie ogółu praw i obowiązków sprzedających jako wspólników ZTT, oraz (ii) dalszych 164 mln euro stanowiących równowartość istniejących pożyczek wewnątrzgrupowych udzielonych ZT oraz ZTT dotyczących budynków Skylight oraz Lumen, które zostaną subrogowane przez grupę spółki na zamknięciu" - wskazano również.
Transakcja zostanie sfinansowana ze środków posiadanych przez Globalworth Poland Real Estate w następstwie rozszerzenia i zwiększenia dostępnych środków w ramach istniejącej umowy pożyczki z podmiotem powiązanym głównego akcjonariusza spółki, tj. Globalworth Finance Guernsey Limited, która została podpisana pierwotnie 16 kwietnia 2018 r., poprzez udostępnienie spółce łącznej kwoty równej 180 mln euro, na którą składają się: (a) całkowita niewykorzystana część transzy A oraz transzy B o łącznej kwocie w wysokości 96,7 mln euro oraz (b) dodatkowa kwota w wysokości 83,3 mln euro (transza C). Na podstawie aneksu do umowy pożyczki zawartego 30 października 2018 r. transza C może zostać wypłacona wg wyłącznego uznania spółki do 31 stycznia 2019 r. Transza C powinna zostać spłacona w terminie siedmiu lat od jej wykorzystania. Pozostałe warunki udostępnienia transzy C są tożsame z warunkami dla transzy A oraz transzy B, podsumowano.
Globalworth Poland Real Estate N.V. (dawniej Griffin Premium RE) to polska platforma nieruchomości biurowych, od kwietnia 2017 roku notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest zarejestrowana w Holandii i działa w formule zbliżonej do REIT.
(ISBnews)