KGHM należy do grona globalnych liderów w zakresie wydobycia miedzi, lecz także złota, srebra, palladu, molibdenu i soli kamiennej. Równolegle utrzymuje pozycję lidera zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju. Aby realizować te cele, jako jedną z zasad działania władze spółki przyjęły prowadzenie ciągłego dialogu i współpracy z najbliższym otoczeniem.

Potrzeba dialogu

Jak wyjaśniają przedstawiciele Polskiej Miedzi, działalność zakładów koncernu jest ściśle związana z życiem lokalnych społeczności i wchodzi w interakcje z otoczeniem. Dialog społeczny jest więc codziennością spółki. Zgodnie z przyjętym przez koncern kodeksem etycznym, wśród priorytetów są: zachowanie dobrych relacji ze wszystkimi grupami interesariuszy, poszanowanie środowiska naturalnego, przy jednoczesnej trosce o reputację KGHM.

W każdym obszarze działalności pod uwagę brane są wszystkie aspekty działania: społeczne, zdrowotne, środowiskowe, a nawet kulturowe.

KGHM dba o to, by równoważyć zewnętrzne efekty prowadzonej przez siebie działalności. – Współpracujemy z gminami, wpierając realizację ich strategii rozwoju, wspomagamy rozwój tych miejscowości poprzez płacenie podatków, zatrudnianie mieszkańców z lokalnych miejscowości i wielu porozumień socjalnych, które mają za zadanie podnieść standard życia mieszkańców. Nasi reprezentanci uczestniczą w spotkaniach, sesjach rad miast, imprezach organizowanych przez samorządy – wyjaśnia Anna Osadczuk z departamentu komunikacji miedziowego koncernu.

Do listy podejmowanych przez spółkę inicjatyw dodaje finansową pomoc dla gmin poprzez sponsorowanie organizowanych przez nie wydarzeń oraz wsparcie, jakiego Fundacja KGHM Polska Miedź udziela m.in. na wyjazdy dzieci na kolonie letnie i zimowe oraz zielone szkoły, wyjścia na baseny czy inne istotne lokalne przedsięwzięcia.

Tylko w ubiegłym roku fundacja przekazała różnym organizacjom ponad 14,6 mln zł na realizację różnorodnych działań – głównie lokalnych i regionalnych, ale również tych na skalę ogólnopolską. Warto podkreślić, że na zakończenie każdego roku fundacja publikuje raport z udzielonych darowizn. W 2017 r. pieniądze otrzymały łącznie 432 projekty o bardzo zróżnicowanym profilu. Dofinansowanie otrzymały szkoły, fundacje i stowarzyszenia czy parafie, ale również ośrodki zdrowia i inne podmioty wspierające opiekę zdrowotną. KGHM poprzez Fundację angażuje się także w inicjatywy z obszaru bezpieczeństwa, sportu i rekreacji oraz krzewienia kultury i tradycji.

Wiele działań KGHM prowadzi w swoim bezpośrednim sąsiedztwie. W ubiegłym roku w ramach współpracy przy rozbudowie Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most” o kwaterę południową koncern podpisał porozumienia z gminami: Polkowice, Rudna i Grębocice. To porozumienia zakładające świadczenia socjalne na rzecz lokalnej społeczności, poprawiające komfort życia mieszkańców.

KGHM angażuje się również w pomoc lokalnym samorządom, finansując poprawę infrastruktury lokalnej czy modernizacje budynków użyteczności publicznej.

Na zdrowie i dla ofiar klęsk żywiołowych

Innym przykładem dobrej praktyki, jaką może pochwalić się KGHM, jest prowadzenie w części gmin Zagłębia Miedziowego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiskowym. Otacza opieką profilaktyczną mieszkańców, a szczególnie dzieci i młodzież. W ramach programu są finansowane: wyjazdy profilaktyczno-zdrowotne do górskich lub nadmorskich uzdrowisk, zielone szkoły, zajęcia sportowe, badania monitorujące obecność ołowiu we krwi i arsenu w organizmach mieszkańców regionu, a także edukacja ekologiczna połączona z promocją zdrowego stylu życia.

Innym przykładem odpowiedzialności Polskiej Miedzi za otoczenie jest program EKO-Zdrowie. Obejmuje on inicjatywy prospołeczne wśród mieszkańców regionu profilaktyki zdrowotnej, aktywnego stylu życia i rekreacji. Na działania te składają się m.in. cykliczne zajęcia nordic walking dla dorosłych oraz lekcje nauki pływania dla dzieci.

KGHM nie jest obojętny na los poszkodowanych w klęskach żywiołowych, także poza Dolnym Śląskiem, gdzie prowadzi swoją główną działalność. Tak było również po wichurze, która w sierpniu 2017 r. przetoczyła się przez Polskę. Zginęło wówczas kilka osób, kilkanaście trafiło do szpitali. Tysiące mieszkańców północnej Polski straciło dorobek życia. Przedstawiciele spółki odwiedzili w listopadzie ub.r. najbardziej poszkodowane gminy i przekazali darowizny pieniężne i rzeczowe dla poszkodowanych. Fundacja KGHM przeznaczyła na ten cel środki finansowe, a potrzebujący otrzymali też materiały budowlane o wartości ok. 15 tys. zł. Pomoc trafiła do 16 gmin na terenie województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego i była przekazywana za pośrednictwem ośrodków pomocy społecznej.

Standard za granicami

W chilijskim Sierra Gorda w ramach budowania pozytywnego wizerunku w oczach lokalnej społeczności KGHM postanowił w 2017 r. wspierać regionalne programy sportowe i uczestniczyć w społecznym programie Stowarzyszenia Przemysłowców Antofagasty (miasta, w pobliżu którego znajduje się Sierra Gorda). Dodatkowo kopalnia, której współudziałowcem oprócz KGHM jest japoński koncern Sumimoto International, dofinansowała punkt segregacji odpadów w parku rozrywki Antofagasta. Współpracowała również z instytucją opiekującą się parkami narodowymi w Chile – National Forestry Corporation.Partner

ikona lupy />