Jak poinformował PAP zespół prasowy Sądu Najwyższego, do sądu tego wpłynęła odpowiedź TSUE na pismo sędziego Majchrowskiego skierowane do prezesa Trybunału. W piśmie tym - datowanym na 17 października Jan Majchrowski ocenił, że postępowania ws. sędziów, w których zostały zadane pytania prejudycjalne są nieważne, ponieważ sprawy te powinna rozpatrywać Izba Dyscyplinarna SN, a nie Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Na początku listopada sędzia Majchrowski przesłał do TSUE pismo uzupełniające stanowisko z października. "Nie ulega jakiejkolwiek wątpliwości, iż zarejestrowanie i przejęcie do prowadzenia powyższych spraw w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych nastąpiło z oczywistą obrazą przepisów prawa (...), bowiem sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dotyczące sędziów SN i z zakresu przeniesienia sędziego SN w stan spoczynku rozpoznawane są w Izbie Dyscyplinarnej SN" - podkreślił sędzia w piśmie uzupełniającym.

W czwartek zespół prasowy SN przekazał, że TSUE odpowiedział na pisma sędziego Majchrowskiego. TSUE poinformował, że "dopóki do Trybunału nie wpłynie właściwy wniosek sądu odsyłającego o wycofanie odesłania prejudycjalnego, z którym wystąpiono na podstawie art. 267 TFUE, Trybunał jest zobowiązany dalej prowadzić postępowanie w trybie prejudycjalnym, aż do czasu jego ukończenia. Na pismo uzupełniające Trybunał nie udzielił odpowiedzi".

Sędzia Majchrowski w piśmie do TSUE odnosił się do postępowań, które Izba Pracy SN prowadzi w sprawach sędziów SN. Dotyczą one m.in. odwołań od uchwał KRS o negatywnym zaopiniowaniu ich oświadczeń o woli dalszego orzekania po osiągnięciu wieku przejścia w stan spoczynku, a także o ustalenie istnienia stosunku służbowego sędziego SN. W związku z tymi postanowieniami Izba Pracy SN postanowiła skierować do TSUE pytania prejudycjalne dotyczące m.in. zasad przechodzenia sędziów SN w stan spoczynku.

Pod koniec lipca SN informował, że sędzia SN Maria Szulc i sędzia Anna Owczarek skierowały odwołania od negatywnego zaopiniowania ich oświadczeń o woli dalszego orzekania przez KRS - za pośrednictwem przewodniczącego Rady - do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Wcześniej odwołanie od takiego zaopiniowania przez KRS złożył do SN sędzia Józef Iwulski.

SN rozpatrując sprawę z odwołania sędzi Owczarek przesłał do TSUE pytania prejudycjalne. Dotyczyły one m.in. zasad interpretacji prawa europejskiego w sytuacji, gdy do SN zostało złożone zaskarżenie, w którym sędzia tego sądu zarzuca naruszenie zakazu dyskryminacji ze względu na wiek. SN zapytał TSUE, czy w tej sytuacji ma obowiązek odmówić zastosowania przepisów krajowych, które zastrzegają decyzyjność w tej sprawie niefunkcjonującej wówczas jeszcze Izbie Dyscyplinarnej.

We wrześniu SN wystosował do TSUE trzy kolejne pytania prejudycjalne w sprawie m.in. niezależności sędziów SN. Pytania te zostały skierowane przy okazji rozpoznawania sprawy z powództwa sędziów tego sądu Andrzeja Siuchnińskiego i Krzysztofa Cesarza o ustalenie istnienia stosunku służbowego sędziego SN w stanie czynnym.(PAP)

autor: Mateusz Mikowski