Impexmetal miał 34,08 mln zł zysku netto z dział. kontynuowanej w I kw. 2019 r.


Warszawa, 13.05.2019 (ISBnews) - Impexmetal odnotował 34,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 36,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 51,99 mln zł wobec 49,9 mln zł zysku rok wcześniej.
"Wynik brutto na sprzedaży za I kwartał 2019 roku wyniósł 76,1 mln zł i był niższy o 8,9 mln zł od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie roku poprzedniego. Pogorszenie wyników grupy nastąpiło we wszystkich segmentach działalności grupy za wyjątkiem segmentu miedź. Średnia rentowność brutto na sprzedaży wyniosła 9,1% wobec 9,6% w I kwartale 2018 roku. Generalnie spadek rentowności brutto wynika ze spadku jednostkowych premii sprzedażowych w większości segmentów grupy oraz niższych wolumenów sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Pomimo spadku wolumenów i przychodów ze sprzedaży koszty sprzedaży były o 1,3 mln zł tj. 7,3% wyższe do porównywalnego okresu roku poprzedniego. Koszty ogólnego zarządu były na zbliżonym poziomie do I kwartału 2018 roku i wyniosły 18,6 mln zł. Saldo przychodów/kosztów operacyjnych wyniosło 13,4 mln zł i było wyższe o 12,2 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku. Wzrost salda pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych był przede wszystkim następstwem przeszacowania wartości nieruchomości inwestycyjnych w spółce Eastside Bis Sp. z o.o. z wpływem na wynik 10,8 mln zł. Po I kwartale 2019 roku zysk z działalności operacyjnej na działalności kontynuowanej wyniósł 52,0 mln zł, wobec 49,9 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 836,17 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 880,51 mln zł rok wcześniej.
"Przychody grupy kapitałowej Impexmetal po I kwartale 2019 roku wyniosły 836,2 mln zł i były o 5,0% niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Spadek przychodów ze sprzedaży był wypadkową: spadku cen w polskich złotych większości oferowanych metali; zmiany wolumenów sprzedaży grupy, które spadły o 4,4% i osiągnęły poziom 58,5 tys. ton. Spadek wolumenów sprzedaży dotyczył większości spółek produkcyjnych grupy oprócz ZM Silesia S.A. O./ Oława oraz Impexmetal S.A. Aluminium Konin" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 16,25 mln zł wobec 19,54 mln zł zysku rok wcześniej.
Głównym przedmiotem działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew.

(ISBnews)